Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 646 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-2460276 Đi động: 0905177609 Email: lsphamxuantich@gmail.com Địa chỉ: 93 Yên Bái, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-xuan-tich-2338090

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phạm Xuân Tích

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp