Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4854/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 0229-3591237 Đi động: 0912773451 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: 40, Phúc Ninh 2, Phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/pham-duc-hien-2471406

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Đức Hiền

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp