Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5772/LS ngày 27/08/2013 Điện thoại: 0275-3575409 Đi động: Email: invalid4193@gmail.com Địa chỉ: Số 59 Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-tang-2306382

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN TẶNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp