Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3309/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 028-38642827 Đi động: 0913725072 Email: luatsu_tai@yahoo.com Địa chỉ: 57 Bắc Hải, Phường 15, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-van-tai-2256892

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp