Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 704 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3888551 Đi động: 0905507001 Email: invalid854864@gmail.com Địa chỉ: 93 Yên Bái, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-trung-kien-2338486

Nơi công tác

VPLS Phạm Xuân Tích

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp