Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3205/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-909904047 Đi động: 0909904047 Email: ls.phuong.conthsealaw@gmail.com Địa chỉ: 1166 Phạm Thế Hiển, Phường 05, Quận 8, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-truc-phuong-2356850

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÁP NGUYỄN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp