Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10009/LS ngày 30/07/2015 Điện thoại: 0256-3836839 Đi động: Email: invalid2499@gmail.com Địa chỉ: Khu vực Phò An, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-tran-phuong-thao-2307308

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN TRẦN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp