Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2738/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39960506 Đi động: 0919009953 Email: invalid149797@gmail.com Địa chỉ: 594 Thống Nhất, Phường 15, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-thi-kim-huong-2244710

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp