Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4017/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0272-3826639 Đi động: 0906309929 Email: invalid42991@gmail.com Địa chỉ: 403 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-xe-2332790

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU XÊ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp