Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 694 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236- Đi động: 0905154453 Email: invalid5466684@gmail.com Địa chỉ: K8/9 Lê Duẫn, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-do-2338467

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Kim Châu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp