Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3615/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-909387079 Đi động: 0909387079 Email: ls_nguyendattri@yahoo.com Địa chỉ: 628/75 Hậu Giang P.12, Phường 12, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-dat-tri-2259645

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp