Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4210/LS Điện thoại: 0257-3828276 Đi động: 0913411029 Email: lsnguyenkhathanhpy@gmail.com Địa chỉ: 10 Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-kha-thanh-1316950

Nơi công tác

VPLS NGUYỄN KHẢ THÀNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp