Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6160/LS ngày 20/06/2011 Điện thoại: 0275-3827722 Đi động: 0918512049 Email: invalid2061@gmail.com Địa chỉ: 559A, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-vu-hong-hue-2306417

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Lê Vũ Hồng Huệ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp