Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 916/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0251-6508358 Đi động: 0913640227 Email: vanphongluatsulequangy@gmail.com Địa chỉ: 22/12, Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-quang-y-2318503

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Lê Quang Y

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp