Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4361/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0276-3849066 Đi động: 0919102530 Email: VPLS_lenguyenkimhoang@yahoo.com Địa chỉ: 60/1B Long Bình, Long Thành Nam, Xã Long Thành Nam, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-nguyen-kim-hoang-2462138

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ NGUYỄN KIM HOÀNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp