Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6827 Điện thoại: 0236-3925834 Đi động: 0903 876 734 Email: lsphuc@gmail.com Địa chỉ: 97 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Website: https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-ty-lu%E1%BA%ADt-TNHH-MTV-H%E1%BB%AFu-Ph%C3%BAc-v%C3%A0-C%E1%BB%99

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật TNHH MTV Hữu Phúc và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp