Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3829464 Đi động: 0903 588 013 Email: lecongban@gmail.com Địa chỉ: 245, Tiểu La, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-cong-ban-2338006

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Lê Công Bàn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp