Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11281 Điện thoại: 024-8699382 Đi động: 0913378352 Email: phattuyetlai@gmail.com Địa chỉ: 128C phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/lai-huy-phat-1675893

Lĩnh vực hoạt động:

Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

những vấn đề liên quan đến luật hành chính,

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • tốt nghiệp học viện cảnh nhân dân- Bộ Công an
  • điều tra -