Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5131/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028- Đi động: 0908 233 831 Email: minhthi_huynh@yahoo.com Địa chỉ: 20/C2 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-kim-minh-thi-2376366

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THI

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp