Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: - Đi động: 01259273031 Email: luatsuhalu@gmail.com Địa chỉ: Đường Bắc Cạn, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-thuong-ha-1239068

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Hà Minh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Học viện Tư pháp
  • Đại Học Luật Hà Nội
  • Luật học - 2011