Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6830 ngày 16/1/2012 Điện thoại: 0236- Đi động: 0905112914 Email: invalid2132135@gmail.com Địa chỉ: 218 Thái Thị Bôi, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-ngoc-sau-2338662

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Gia

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp