Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0280-831008 Đi động: 091-2007209 Email: zaizaimvt@gmail.com Địa chỉ: Ngõ 332/1_Số nhà 02_Tổ 22 phường Phú Xá_Thành Phố Thái Nguyên, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dao-van-phuong-48961

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Tôi sinh ra và lơn lên ở Châu GIang_Duy Tiên_Hà Nam Ninh Tôi rất muốn tìm hiểu về Luât !vì Gia Đình Tôi phải chịu rất nhiều áp lực của nhưng kẻ tham tiên,chuộc lợi làm của riêng!

Kinh nghiệm

Muốn học hỏi thên Kinh Nghiệm và cộng tác với các Luật Sư trẻ tuổi_nhiệt tình !

Học vấn & Nghề nghiệp