Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 643 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3825953 Đi động: 0905 123 603 Email: lawerdangvancuong@gmail.com Địa chỉ: 02 Chi Lăng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-van-cuong-2338061

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Đặng Văn Cường

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp