Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2588/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-8200119 Đi động: 091-3803571 Email: cohiep@hcm.vnn.vn Địa chỉ: 75 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-co-hiep-45166

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp