luật đất đai để làm gì?

Chủ đề   RSS   
 • #409816 15/12/2015

  haibang711

  Male
  Sơ sinh

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:28/09/2014
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 1 lần


  luật đất đai để làm gì?

  trước hết mời các bạn xem qua qd-2300-ubnd-2015,của tỉnh phú yên;

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH PHÚ YÊN

   

   
   
   

   


  Số: 2300/QĐ-UBND

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


  Phú Yên, ngày 18 tháng  11  năm 2015

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lụa

  Trú tại: Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa

  (Lần 2)

   

   
   

   

   


  CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ YÊN

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 năm 2011;

  Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

  Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

  Xét đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lụa khiếu nại Quyết định số 1970/QĐ-CT ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Lụa;

  Xét Kết luận số 685/KL-TTr ngày 10/11/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh về kế quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lụa,

  I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI CỦA BÀ NGUYỄN THỊ LỤA VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA

  Năm 2014, thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông, ngày 10/10/2014 UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình bà Lụa với diện tích 397,4m2, loại đất hàng năm khác (HNK), để thực hiện Dự án. Ngày 10/10/2014, UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Đông Hòa tại xã Hòa Xuân Đông cho 22 đối tượng, trong đó hộ bà Nguyễn Thị Lụa, được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 53.127.106 đồng, (gồm: bồi thường đất hàng năm khác 15.896.000đồng; bồi thường công trình, vật kiến trúc 5.439.106 đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 31.792.000đồng).

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được duyệt có phát sinh vướng mắc về công tác quy chủ và bồi thường về đất (trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Lụa). Qua kiểm tra, rà soát; ngày 05/5/2015 UBND huyện Đông Hòa có Báo cáo số 81/UBND-TNMT về việc báo cáo trường hợp vướng mắc khi xét quy chủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ bà Lụa, gửi các cơ quan chuyên môn, UBND xã Hòa Xuân Đông và bà Nguyễn Thị Lụa, trong đó có nội dung: “… bà Lụa không thuộc đối tượng thu hồi đất khi thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1 A thì bà Lụa không được bồi thường về đất mà đối tượng thu hồi đất là UBND xã Hòa Xuân Đông…”.

  Không đồng ý nội dung tại Báo cáo số 81/UBND-TNMT ngày 05/5/2015, bà Nguyễn Thị Lụa có đơn khiếu nại đề ngày 11/5/2015 gửi Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa với nội dung:

  - Theo bảng tính dự thảo (do bà Lụa cung cấp), diện tích đất gia đình bà bị thu hồi được đền bù và bồi thường với số tiền là 239.905.106đồng nhưng sau đó diện tích này được bồi thường, hỗ trợ với giá trị thấp hơn nhiều so với bảng tính dự thảo, chỉ còn 53.127.106đồng.

   - Yêu cầu Nhà nước phải bồi thường diện tích 397,4m2 loại đất hàng năm khác và đối tượng được đền bù là bà Nguyễn Thị Lụa, trú tại: Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

  Ngày 30/7/2015, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lụa. Ngày 06/8/2015, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 1907/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại của bà Lụa với nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 11/5/2015 của bà Nguyễn Thị Lụa.

  Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Lụa tiếp tục có đơn khiếu nại đề ngày 10/8/2015 gửi Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 14/8/2015, Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh.

  Tại Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 14/9/2015, bà Nguyễn Thị Lụa trình bày nội dung khiếu nại như sau: "Tôi (Lụa) không đồng ý nội dung giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc không bồi thường diện tích 397,4m2 loại đất hàng năm khác của gia đình tôi, do đó tôi yêu cầu Nhà nước bồi thường diện tích 397,4m2 loại đất hàng năm khác  cho gia đình tôi".

  Ngoài ra, bà Lụa còn phản ánh một số hộ dân như: Hộ ông Nguyễn Ngọc Luận và ông Huỳnh Tấn Hòa có đất tiếp giáp đất nhà bà do trước đây bà Lụa chuyển nhượng nhưng được bồi thường, hỗ trợ cao hơn đất gia đình bà.

  II. KẾT QUẢ XÁC MINH

  Qua kết quả xác minh của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 685/KL-TTr ngày 10/11/2015, cho thấy:

  1. Nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng 397,4m2 đất bà Lụa đang có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường:

  Qua các tài liệu có trong hồ sơ, trực tiếp làm việc với bà Nguyễn Thị Lụa và các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký QSDĐ, UBND xã Hòa Xuân Đông và Lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa, kết quả như sau:

  Năm 2014, thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014 (đoạn qua huyện Đông Hòa), thửa đất của gia đình bà Lụa bị ảnh hưởng phải giải tỏa thuộc thửa số 100 với tổng diện tích là 1.747,2m2 (theo trích đo bồi thường năm 2014) trong đó: diện tích thu hồi 397,4m2, diện tích còn lại sau thu hồi 1.349,8m2.

  Nguồn gốc diện tích 397,4m2 thuộc một phần diện tích đất do vợ chồng bà Nguyễn Thị Lụa mua của ông Đinh Ký (vợ là bà Nguyễn Thị Đay) vào năm 1977, nguyên trạng là đất có công trình nhà. Việc mua đất có lập giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền nhưng có kèm theo trích lục đất đứng tên ông Đinh Lang (là cha ông Đinh Ký).

  Theo Sổ đăng ký ruộng đất của xã Hòa Xuân Đông lập ngày 21/12/1992 và đối chiếu với tờ bản đồ số 14C (bản đồ 299 đo vẽ năm 1991) thể hiện: Diện tích đất của gia đình bà Lụa mua của ông Đinh Ký năm 1977, gồm 03 thửa:

  - Thửa số 1040, diện tích 240m2, loại đất rau và Thửa đất số 1041, diện tích 440m2, loại đất thổ, thể hiện tên chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Lụa.

  - Thửa số 1042, diện tích 790m2, loại đất hàng năm khác do HTX Hòa Xuân 4 quản lý.

  Theo Bản đồ địa chính đo vẽ năm 1996, các thửa đất nêu trên được đo đạc thành 04 thửa, với tổng diện tích 1.575m2 gồm có: Thửa số 1247, diện tích 365m2, loại đất xây dựng; thửa số 1248 diện tích 450m2, loại đất thổ; thửa số 1266 diện tích 340m2, loại đất xây dựng; thửa số 1267, diện tích 420m2, loại đất xây dựng; các thửa đất trên đã được quy chủ vào hồ sơ địa chính, cụ thể như sau:

  - Theo Sổ địa chính Quyển số 1 trang số 63 và tờ bản đồ 66B lập năm 1998, thể hiện: Thửa đất số 1247 diện tích 365m2 được quy hoạch đất giao thông; thửa đất số 1267 diện tích 420m2 (trong đó: đất công ích 72m2; đất quy hoạch giao thông 348m2) do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý.

  - Theo Tờ bản đồ 66B và Sổ Mục kê Quyển 1, lập và phê duyệt năm 1998 tại trang 48, 49 ghi: Thửa đất số 1266, diện tích 430m2 (ghi hủy); thửa đất số 1248 diện tích 880m2, đứng tên chủ sử dụng bà Nguyễn Thị Lụa gồm: 200m2 đất ở (hiện nay đã xây dựng nhà ở); 200m2 đất vườn quy hoạch thổ; 480m2 đất vườn, theo đó diện tích 430m2 của thửa đất số 1266 đã nhập vào thửa đất số 1248, nên diện tích thửa đất này tăng lên 880m2 (được thể hiện tại trang số 14, Sổ địa chính Quyển 1, năm 1998, tổng diện tích 880m2, gồm: 200m2 đất thổ, thời hạn sử dụng lâu dài, 480m2 đất vườn, thời hạn sử dụng đến 2015 chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Lụa, được UBND huyện Tuy Hòa giao đất theo Quyết định số 158/QĐ-UB ngày 02/12/1998; phần diện tích 200m2 đất vườn quy hoạch thổ do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý).

  Mặt khác, năm 1995 thực hiện Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, UBND xã Hòa Xuân Đông đã cân đối đủ đất sản xuất nông nghiệp theo quy định cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lụa (gồm 04 nhân khẩu) với tổng diện tích 2.315m2 tại các thửa số 663, tờ bản đồ số 19 tại đồng Hóc Ao, diện tích 1.047m2; thửa số 337/2, tờ bản đồ số 38 tại đồng Sóng Trâu, diện tích 1.228m2 và 40m2 đất vườn thừa tại thửa số 1041 thuộc tờ bản đồ số 14C, bản đồ 299 (theo bản đồ địa chính do vẽ năm 1996 là thửa 1248).

  Sau khi xã Hòa Xuân Đông thực hiện xong Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính Phủ, bà Lụa tự ý sử dụng diện tích của 02 thửa đất số 1247 và 1267 là đất quy hoạch giao thông và đất công ích do Nhà nước quản lý, UBND xã Hòa Xuân Đông cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền không lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hoặc có biện pháp ngăn chặn việc bà Lụa tự ý sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

  Tại Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 14/9/2015, bà Lụa trình bày: 

  - Khi Nhà nước giao đất theo Nghị định 64/CP, hộ gia đình bà đã nhận 02 thửa đất tại đồng Hóc Ao và đồng Sóng Trâu. Ngày 25/6/1996, UBND huyện Tuy Hòa (trước đây) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64/CP đối với hộ gia đình bà với tổng diện tích 2.315m2.

  - Trước khi thực hiện Nghị định số 64/CP của Chính phủ, vào năm 1994 bà Lụa có chuyển nhượng một phần đất vườn liền kề tiếp giáp phía bắc (đất của gia đình bà) với diện tích 168m2 cho ông Nguyễn Ngọc Luận, việc mua bán chỉ lập giấy viết tay, không qua cơ quan có thẩm quyền xác nhận, chứng thực.

  - Đến năm 2002, bà Lụa tiếp tục chuyển nhượng cho ông Huỳnh Tấn Hòa phần đất tiếp giáp phía Nam đất nhà bà (thửa đất số 1248), diện tích đất chuyển nhượng là 135,2m2 (5,2m x 26m) đã trừ đất hành lang Quốc lộ 1, việc mua bán chỉ lập giấy viết tay đề ngày 21/01/2002, không qua cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận; chính quyền địa phương cũng không có ý kiến gì về việc chuyển nhượng.

  2. Kết quả bồi thường, hỗ trợ đất, công trình, vật kiến trúc, cây trồng gắn liền với đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Lụa:

  Theo hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Lụa thể hiện:

  Ngày 10/10/2014, thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình bà Lụa với diện tích 397,4m2, loại đất hàng năm khác. Ngày 10/10/2014, UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014 thuộc địa phận huyện Đông Hòa tại xã Hòa Xuân Đông, trong đó hộ bà Nguyễn Thị Lụa, được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 53.127.106 đồng (gồm: Bồi thường đất hàng năm khác 15.896.000đồng; bồi thường công trình, vật kiến trúc 5.439.106đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 31.792.000đồng). Đến nay, UBND huyện Đông Hòa chưa chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Lụa.

  Tại Biên bản do Trung tâm PTQĐ lập ngày 22/12/2013 có chữ ký đại diện hộ bà Nguyễn Thị Lụa, thể hiện: Công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất của hộ bà Lụa bị ảnh hưởng bởi dự án được xây dựng sau ngày 01/7/2004.

  Qua làm việc với các đơn vị: UBND xã Hòa Xuân Đông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Đông Hòa, có ý kiến như sau:

   - Diện tích đất 397,4m2  bà Lụa đang có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất thuộc 01 phần thửa số 1247 và thửa số 1267 là đất quy hoạch giao thông  do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý, đã  được đăng ký vào Sổ địa chính Quyển số 1 trang số 63, lập năm 1998, không giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức cá nhân nào. Từ khi thực hiện Nghị định 64/CP của Chính phủ tại xã Hòa Xuân Đông cho đến năm 2014, bà Nguyễn Thị Lụa đã tự ý sử dụng thửa 1247 và thửa 1267 nhưng không thực hiện việc đăng ký kê khai việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Do đó, việc bà Lụa đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ diện tích 397,4m2 nêu trên cho hộ gia đình bà là không có cơ sở pháp luật để giải quyết.

  - Tại Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 25/9/2015, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đông Hòa có ý kiến: Diện tích đất 397,4m2 bà Lụa đang có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ  thuộc về đất quy hoạch giao thông và đất công ích do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý; công trình, vật kiến trúc xây dựng sau ngày 01/7/2004, do đó bà Nguyễn Thị Lụa không đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ về đất, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định.

  UBND xã Hòa Xuân Đông và các cơ quan chuyên môn của huyện Đông Hòa cũng đã thừa nhận trong quá trình xét quy chủ và bồi thường về đất cũng như lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Lụa có thiếu sót trong việc xác định nguồn gốc đất để quy chủ lập phương án bồi thường không đúng đối tượng dẫn đến các sai sót nêu trên.

  III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI

  Căn cứ Điều 39 Luật khiếu nại quy định về tổ chức đối thoại lần 2, ngày 06/11/2015 Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, kết quả như sau:

  - Qua đối thoại bà Nguyễn Thị Lụa không đồng ý với kết quả xác minh và hướng giải quyết của Thanh tra tỉnh.

  - Đại diện các cơ quan chuuyên môn và lãnh đạo UBND huyện Đông Hòa đồng ý với kết quả kiểm tra, xác minh và hướng giải quyết của Thanh tra tỉnh.

  IV. KẾT LUẬN

  Từ kết quả kiểm tra, xác minh của Chánh Thanh tra tỉnh, kết luận cụ thể như sau:

  1. Việc bà Lụa khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 397,4 m2:

  Diện tích đất này có nguồn gốc thuộc một phần diện tích đất do vợ chồng bà Lụa mua của ông Đinh Ký (vợ là Nguyễn Thị Đay) vào năm 1977. Theo Sổ đăng ký ruộng đất của xã Hòa Xuân (trước đây) nay là xã Hòa Xuân Đông lập ngày 21/12/1992 và đối chiếu với tờ bản đồ số 14C (bản đồ 299 đo vẽ năm 1991) thể hiện: Diện tích đất của gia đình bà Lụa mua của ông Đinh Ký năm 1977, gồm 03 thửa: Thửa số 1040, diện tích 240m2, loại đất rau và Thửa đất số 1041, diện tích 440m2, loại đất thổ, thể hiện tên chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Lụa; Thửa số 1042, diện tích 790m2, loại đất hàng năm khác do hợp tác xã Hòa Xuân 4 quản lý.

   Tuy nhiên, theo Bản đồ địa chính đo vẽ năm 1996, Sổ mục kê và Sổ địa chính lập, phê duyệt năm 1998, các thửa đất trên được đo đạc thành 04 thửa và xác lập chủ sử dụng như sau:

  - Thửa đất số 1247 diện tích 365m2 được quy hoạch đất giao thông; thửa đất số 1267 diện tích 420m2 (trong đó: đất công ích 72m2; đất quy hoạch giao thông 348m2) do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý.

  - Thửa đất số 1266, diện tích 430m2 (ghi hủy); thửa đất số 1248 diện tích 880m2, đứng tên chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Lụa gồm: 200m2 đất ở (hiện nay đã xây dựng nhà ở), 200m2 đất vườn quy hoạch thổ, 480m2 đất vườn; theo đó diện tích 430m2 của thửa đất số 1266 (ghi hủy) đã nhập vào thửa đất số 1248, nên diện tích thửa đất này tăng lên 880m2, được thể hiện tại trang số 14, Sổ địa chính Quyển 1, năm 1998, tổng diện tích 880m2, gồm: 200m2 đất thổ, thời hạn sử dụng lâu dài; 480m2 đất vườn, thời hạn sử dụng đến 2015 (giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ) chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị Lụa, được UBND huyện Tuy Hòa giao đất theo Quyết định số 158/QĐ-UB ngày 02/12/1998; phần diện tích 200m2 đất vườn quy hoạch thổ do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý.

   Phần diện tích 397,4m2 bị Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014 được xác định thuộc một phần diện tích thửa đất số 1247 và thửa số 1267 là loại đất quy hoạch giao thông Quốc lộ 1 do UBND xã Hòa Xuân Đông quản lý nhưng bà Nguyễn Thị Lụa đã tự ý lấn chiếm, sử dụng nhưng không đăng ký kê khai việc sử dụng đất và không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cho đến năm 2014 Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Như vậy, bà Nguyễn Thị Lụa không phải đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự án.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật đất đai năm 2003 nay là Khoản 5 Điều 26 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Do đó, việc bà Lụa cho rằng phần diện tích đất 397,4m2 bị Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 năm 2014 là đất của gia đình bà mua lại của vợ chồng ông Đinh Ký năm 1977 và đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà là không có cơ sở để xem xét giải quyết, vì diện tích này là đất hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 1 do Nhà nước quản lý.

  Mặt khác, công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất của hộ bà Lụa bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 1 năm 2014 được xây dựng sau ngày 01/7/2004. Tại điểm d, khoản 3 Điều 22 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh, quy định: "Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất và xây dựng từ ngày 01/7/2004 về sau, mà khi xây dựng ... vi phạm hành lang bảo vệ công trình công cộng đã được cắm mốc thì không được bồi thường, không được hỗ trợ, người có công trình xây dựng buộc phải tháo dỡ ... ". Như vậy, công trình, vật kiến trúc của gia đình bà Lụa xây dựng sau 01/7/2004 nên không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

   UBND huyện Đông Hòa ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất và hỗ trợ chuyển đối nghề nghiệp và tạo việc làm đối với hộ bà Nguyễn Thị Lụa không đúng quy định của pháp luật với tổng số tiền 53.127,106đồng.

  2. Đối với nội dung bà Nguyễn Thị Lụa phản ánh hộ ông Nguyễn Ngọc Luận và ông Huỳnh Tấn Hòa có đất tiếp giáp đất nhà bà do trước đây bà Lụa chuyển nhượng nhưng được bồi thường, hỗ trợ cao hơn đất gia đình bà: UBND Tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

  Từ những cơ sở nêu trên,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Không công nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lụa khiếu nại Quyết định số 1907/QĐ-CT ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Thị Lụa, vì không có cơ sở pháp luật.

  Điều 2. Công nhận Quyết định số 1907/QĐ-CT ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Nguyễn Thị Lụa, là có cơ sở pháp luật.

  Điều 3. Giao trách nhiệm UBND huyện Đông Hòa:

  - Dừng chi trả số tiền 53.127.106đồng bồi thường, hỗ trợ về đất và công trình, vật kiến trúc đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lụa. Vì Phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Đông Hòa cho trường hợp hộ bà Lụa không đúng quy định của pháp luật.

  - Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị có sai sót trong quá trình lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không đúng quy định của pháp luật đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lụa, đồng thời điều chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Lụa theo quy định của pháp luật.

  - Thời gian triển khai thực hiện các nội dung nêu trên là 20 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

  Điều 4. Giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh theo dõi và báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

              Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Nếu không đồng ý với Quyết định này thì bà Nguyễn Thị Lụa có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

  Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và bà Nguyễn Thị Lụa căn cứ Quyết định thi hành./.

   

   

  Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

  - Ban Tiếp công dân Trung ương;

  - Chủ tịch UBND Tỉnh;

  - Các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;

  - Như Điều 5;                                                                                               đã ký      

  - Văn phòng Tỉnh ủy;

  - Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND Tỉnh;                                             

  - Các Phó Chánh VP UBND Tỉnh;

  - Ban Tiếp công dân tỉnh;                                                               Phạm Đình Cự

  - Lưu: VT,TTCB,NC(Di).                                                                                    

                                                                                                             

  các bạn thấy quyết định của ubnd tỉnh phú yên có ổn không?việc áp dụng khoản 2 điều 10 ldđ 2003,hiện nay là khoản 5 điều 26 ldđ 2013 vào trường hợp này có đúng không?trong khi đất bà lụa có giáy tờ về quyền sử dụng đất qui định tại điều 50 luât dđ 2003 hiện nay là điều 100 luật đ đ 2013(có trích lục do chớ độ cũ cấp) .Bà lụa canh tác ổn định không có tranh chấp với ai từ năm 1977 tới nay.và cũng không có giao cho ai?xin các bạn tư vấn dùm .xin cảm ơn.

   
  3373 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #410468   21/12/2015

  dinostp
  dinostp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/12/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quan điểm trong QĐ giải quyết khiếu nại này đúng là có vấn đề thật.

  Khoản 5 Điều 26 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

  Trong toàn bộ nội dung xác minh không thấy chỗ nào giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Tỉnh cả, chỉ có nội dung xác định phần diện tích đất người dân đang canh tác sẽ bị quy hoạch làm đường giao thông. Vậy nên áp K5 D926 LĐĐ 2013 là không chặt chẽ về cơ sở pháp lý. Đáng ra phải áp dụng K2 Đ77 LĐĐ 2013 để xem xét giải quyết cho người dân.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dinostp vì bài viết hữu ích
  haibang711 (25/05/2016)