Kê khai tờ khai bổ sung lần 2

Chủ đề   RSS   
 • #530519 08/10/2019

  Kê khai tờ khai bổ sung lần 2

  Chào luật sư!

  Nhờ luật sư hỗ trợ em về vấn đề này với, tình hình Công ty chưa có Doanh thu nên chỉ có thuế GTGT đầu vào thôi, và quý 3/2019 em đang làm lại BCTC năm 2018 thì phát hiện sai sót,cụ thể như sau:

  1. Năm 2018, tờ khai thuế GTGT quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 nộp lần đầu tất cả đều sai số ở chỉ tiêu 23,24,25. nên cuối tháng 9/2019 em có nộp lại tờ khai bổ sung của 4 quý năm 2018. Tuy nhiên, đội kê khai thuế gửi công văn xuống yêu cầu công tuy điều chỉnh lại chỉ tiêu 22 lại cho đúng, cụ thể như sau:

  - Qúy 1: lần đầu: chỉ tiêu (22): 0đ, (25): 61.269.560đ, (43): 61.269.560đ

                  bổ sung lần 1: (22): 0đ, (25): 50.299.933đ, (43): 50.299.933đ

                                                          tờ KHBS: chỉ tiêu (43): (10.969.627)đ

                                                          tờ bổ sung lần 1 của quý 1 đúng

  - Qúy 2: lần đầu: chỉ tiêu (22): 61.269.560đ, (25): 267.136.219đ, (43): 328.405.779đ

                  bổ sung lần 1: (22): 50.299.933đ, (25): 278.831.864đ , (43): 329.131.797đ

                                                                             tờ KHBS: chỉ tiêu (43): 11.696.645đ

  thuế yêu cầu Công ty điều chỉnh chỉ tiêu (22): 50.299.933đ thành 61.269.560đ (đúng là lần đầu nộp nên em sai sót chỗ này) nên em đã làm bảng bổ sung lần 2, như sau:

                  bổ sung lần 2: (22): 61.269.560đ, (25): 278.831.864đ, (43): 340.101.424đ (lập chưa nộp)

                                                                            tờ KHBS: chỉ tiêu (43): 10.969.627đ

  - Qúy 3: lần đầu: chỉ tiêu (22): 328.405.779đ, (25): 122.591.162đ, (43): 450.996.941đ

                  bổ sung lần 1: (22): 329.131.797đ, (25): 121.628.438đ , (43): 450.760.235đ

                                                                             tờ KHBS: chỉ tiêu (43): (962.724)đ

  thuế yêu cầu Công ty điều chỉnh chỉ tiêu (22): 329.131.797đ thành 328.405.779đ,em đã làm bảng bổ sung lần 2, như sau:

                  bổ sung lần 2: (22): 328.405.779đ, (25): 121.628.438đ, (43): 450.034.217đ (lập chưa nộp)

   

                                                                            tờ KHBS: chỉ tiêu (43): (726.018)đ

  - Qúy 4: lần đầu: chỉ tiêu (22): 450.996.941đ, (25): 56.081.731đ, (43): 507.078.672đ

                  bổ sung lần 1: (22): 450.760.235đ, (25): 58.340.427đ , (43): 509.100.662đ

                                                                             tờ KHBS: chỉ tiêu (43): 2.258.696đ

  thuế yêu cầu Công ty điều chỉnh chỉ tiêu (22): 450.760.235đ thành 450.996.941đ, em đã làm bảng bổ sung lần 2, như sau:

                  bổ sung lần 2: (22): 450.996.941đ, (25): 56.974.598đ, (43): 507.971.539đ (lập chưa nộp)

   

                                                                            tờ KHBS: chỉ tiêu (43): (1.129.123)đ

  2. thuế quý 1,2,3 năm 2019 là 0đ. và em cộng số thuế phát sinh cần được khấu trừ 

                       quý 1/2018:   50.299.933đ

                       quý 2/2018: 278.831.864đ

                      quý 3/2018: 121.628.438đ

                       quý 4/2018: 56.974.598đ, quý 1.2.3/2019: 0đ, tổng thuế được khấu trừ: 507.734.833đ

  nhờ luật sư hỗ trợ:

  1. em khai thuế bổ sung lần 2 như thế đúng hay sai?

  2. tờ khai bổ sung lần 2 sẽ so sánh dựa vào tờ khai chính hay lần bổ sung lần 1 ạ (vì nếu so sánh lần 2 với lần đầu sẽ đúng hơn tuy nhiên trên phần mềm htkk đang so sánh với lần 1 ạ)

  3. nếu các tờ khai bổ sung lần 2 của em đang đúng, vậy quý 3/2019 em khai vào chỉ tiêu 37 và 38 như thế nào để có con số khớp với mục 2 nêu trên (507.734.833đ).

  cảm ơn luật sư!

   
  1017 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hanvo77 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận