Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #501520 06/09/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (763)
  Số điểm: 19579
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 685 lần


  Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ giáo dục

  Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

  Giá dịch vụ giáo dục đào tạo xác định theo công thức sau:

   

  Giá dịch vụ

  giáo dục đào tạo

  =

  Chi phí tiền lương

  +

  Chi phí trực tiếp

  +

  Chi phí quản lý

  +

  Chi phí khấu hao tài sản cố định

   

  1. Chi phí tiền lương

  a) Chi phí tiền lương trực tiếp gồm các khoản tiền phải trả cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ giáo dục đào tạo gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn,… theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Chi phí

  tiền lương

  =

  Định mức

  lao động

  ×

  Đơn giá tiền lương hoặc tiền công

   

  2. Chi phí trực tiếp

  Chi phí trực tiếp là chi phí phục vụ hoạt động giáo dục đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện, nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy, học tập và thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo khác (sau đây gọi là chi phí vật tư) được xác định trên cơ sở mức tiêu hao vật tư và giá vật tư:

  Chi phí vật tư

  =

  Mức tiêu hao vật tư

  ×

  Giá vật tư

  3. Chi phí quản lý

  Chi phí quản lý là chi phí phục vụ các phòng, ban của bộ phận quản lý trong cơ sở giáo dục đào tạo; bao gồm:

  - Chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý như văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ.

  - Chi điện, nước.

  - Chi quảng bá tuyển sinh.

  -  Chi phí đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý.

  - Thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác.

  - Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý; tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu (nếu có).

  - Chi phí bằng tiền khác thuộc quản lý chung, ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí hợp lý khác.

  4. Chi phí khấu hao

  Chi phí khấu hao tài sản cố định là chi phí khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị và các tài sản cố định khác sử dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo.

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   

   

   
  1559 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận