Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng

Chủ đề   RSS   
 • #401638 06/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4199 lần


  Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng

  Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2014 đến nay có 07 văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn này chưa đủ để hướng dẫn hết các nội dung tại Nghị định này.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng. Theo đó, việc lập, thẩm định, phê duyệt, đăng tải hồ sơ mời thầu qua mạng được thực hiện theo quy định sau:

  1. Lập hồ sơ mời thầu qua mạng

  Bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu qua mạng theo hướng dẫn trong Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này cụ thể như sau:

  Thành phần hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bao gồm:

  Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

  Chương II. Thông báo mời thầu;

  Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá;

  Chương IV. Biểu mẫu dự thầu;

  Chương V. Phạm vi cung cấp;

  Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

  Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

  Chương VIII. Biểu mẫu của hợp đồng.

  Trong đó, Bên mời thầu nhập các thông tin cần thiết vào thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tải các Chương tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, phạm vi cung cấp và điều kiện cụ thể của hợp đồng từ bản Mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để điền các thông tin phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.

  Đối với Chương chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng được giữ nguyên, Bên mời thầu không được sửa đổi các nội dung của hai Chương này.

  * Nguyên tắc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu qua mạng

  - Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu qua mạng phải căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

  - Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa căn cứ nhu cầu sử dụng của hàng hoá để đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính, thông số kỹ thuật…) bảo đảm đáp ứng về công năng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và năng lực kinh doanh cũng như điều kiện của thị trường.

  - Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng như nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hoá, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử; trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

  - Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

  Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

  2. Thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng

  Bên mời thầu sau khi được lập hồ sơ mời thầu sẽ được in ra thành bản giấy các Chương thông báo mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, phạm vi cung cấp và điều kiện cụ thể của hợp đồng trình chủ đầu tư để thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 105 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

  Tổ thẩm định chỉ tiến hành thẩm định nội dung của các Chương thông báo mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, phạm vi cung cấp và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

  3. Phê duyệt và đăng tải hồ sơ mời thầu

  - Hồ sơ mời thầu qua mạng phải được phê duyệt bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định. Chủ đầu tư chỉ phê duyệt nội dung các Chương thông báo mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, phạm vi cung cấp và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

  - Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu đính kèm các file sau:

  File PDF văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng

  File hồ sơ mời thầu bản mềm để nhà thầu sử dụng lập hồ sơ dự thầu bao gồm:

     + File các Chương tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, phạm vi cung cấp và điều kiện cụ thể của hợp đồng đã được phê duyệt về nội dung.

      + File Chương chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động đính kèm.

  Xem thêm hướng dẫn về giá gói thầu, giá dự thầu và hợp đồng tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng.

   
  5718 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận