Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2016

Chủ đề   RSS   
 • #441891 17/11/2016

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 12659
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 597 lần
  SMod

  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm 2016

  >>> Tập hợp các văn bản pháp luật dành cho cán bộ, công chức, viên chức 

  Sắp kết thúc năm 2016, Dân Luật nhận đựơc nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm như thế nào? Việc thực hiện ra sao? Vi phạm như thế nào thì bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ…

  Và dưới đây là hướng dẫn cách đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Theo quy định hiện hành thì tháng 12/2016 sẽ phải tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho cả năm 2016.

  Các mức đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức như sau:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ.

  Riêng đối với viên chức theo các mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

  Cụ thể đây là tiêu chí để đánh giá từng mức độ nêu trên đối với cán bộ, công chức, viên chức:

  Cán bộ

  Công chức

  Viên chức

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Có tất cả các tiêu chí sau:

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

  - Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

  - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;

  - Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

  * Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải đạt tất cả các tiêu chí sau:

  - Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

  - Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

  - Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

  - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;

  - Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;

  * Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  - Các tiêu chí như đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

  - Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;

  - Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

  * Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đạt tất cả các tiêu chí sau:

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  * Viên chức quản lý phải đạt các tiêu chí sau:

  - Các tiêu chí như đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nêu trên.

  - Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

  - Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

   

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Có tất cả các tiêu chí sau:

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

  - Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

  - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

  * Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đạt tất cả các tiêu chí sau:

  - Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

  - Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;

  - Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.

  - Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

  - Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.

  * Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau:

  - Các tiêu chí như đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo vừa nêu trên.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

  - Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

  - Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.

  * Viên chức không giữ chức vụ quản lý phải đạt các tiêu chí sau:

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  * Viên chức quản lý phải đạt được tất cả tiêu chí sau:

  - Các tiêu chí như đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý.

  - Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

  - Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

  Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

  Hoàn thành nhiệm vụ

  Có tất cả các tiêu chí sau:

  - Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;

  - Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

  - Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.

  * Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo phải đạt các tiêu chí luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và một trong các tiêu chí sau:

  - Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm;

  - Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ;

  - Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng chưa đúng với quy định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại;

  - Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

  - Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  * Đối với công chức lãnh đạo, quản lý phải đạt các tiêu chí luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao và một trong các tiêu chí sau:

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

  - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tiến độ;

  - Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục;

  - Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

  * Viên chức không giữ chức vụ quản lý phải đạt các tiêu chí sau:

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

  - Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

  - Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  - Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

  * Viên chức quản lý phải đạt được tất cả tiêu chí sau:

  - Các tiêu chí như đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý nêu trên.

  - Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

   

   

  Không hoàn thành nhiệm vụ

  Chỉ cần có 1 trong các tiêu chí sau đây:

  - Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định;

  - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

  - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ;

  - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

  - Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

  * Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ cần có 1 trong các tiêu chí sau:

  - Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

  - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

  - Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

  - Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

  - Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

  - Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

  * Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ cần có 1 trong các tiêu chí sau:

  - 1 trong các tiêu chí như đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  - Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

  - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

  * Viên chức không giữ chức vụ quản lý chỉ cần có 1 trong các tiêu chí sau:

  - Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

  - Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

  - Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

  - Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;

  - Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

  - Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;

  - Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

  - Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

  * Viên chức quản lý có 1 trong các tiêu chí sau:

  - 1 trong cs

  - 1 trong các tiêu chí như đối với viên chức không quản lý vừa nêu trên.

  - Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

  - Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

  - Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

  Thủ tục đánh giá cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

  Bước 1: Tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao theo mẫu (file đính kèm)

  Bước 2: Trình bày báo cáo tự đánh giá của mình để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

  Lưu ý: Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

  Bước 3: Người có thẩm quyền đánh giá quyết định kết quả và thông báo.

  Căn cứ pháp lý: Nghị định 56/2015/NĐ-CP

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  117324 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  duyenml118 (10/05/2018) phuonguyen2503 (10/12/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #441892   17/11/2016

  BachHoLS
  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 12659
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 597 lần
  SMod

  Phiếu đánh giá phân loại cán bộ

  Mẫu số 01

  Tên cơ quan,
  tổ chức, đơn vị
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

  Năm 20...

  Họ và tên: ..........................................................................................................................

  Chức vụ, chức danh: ..........................................................................................................

  Cơ quan công tác: .............................................................................................................

  Hệ số lương: .....................................................................................................................

  I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ

  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

  .........................................................................................................................................

  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

  .........................................................................................................................................

  3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

  .........................................................................................................................................

  4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:

  .........................................................................................................................................

  5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

  .........................................................................................................................................

  II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

  1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  2. Phân loại đánh giá:

  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

  .........................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Cán bộ tự đánh giá
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

   

  III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Đại diện lãnh đạo cơ quan
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

   

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

  1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

  .........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:

  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ).

  .........................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Đại diện cấp có thẩm quyền
  (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  Báo quản trị |  
 • #441893   17/11/2016

  BachHoLS
  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 12659
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 597 lần
  SMod

  Phiếu đánh giá phân loại công chức

  Mẫu số 02

  Tên cơ quan,
  tổ chức, đơn vị
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

  Năm 20...

  Họ và tên: ........................................................................................................................  

  Chức vụ, chức danh: ........................................................................................................

  Đơn vị công tác: ..............................................................................................................

  Ngạch công chức: ……………. Bậc:………………… Hệ số lương: ......................................

  I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

  1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

  .......................................................................................................................................

  2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

  .......................................................................................................................................

  3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

  .......................................................................................................................................

  4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

  .......................................................................................................................................

  5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

  .......................................................................................................................................

  6. Thái độ phục vụ nhân dân:

  .......................................................................................................................................

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

  7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

  .......................................................................................................................................

  8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

  .......................................................................................................................................

  9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

  .......................................................................................................................................

  II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

  1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  2. Phân loại đánh giá:

  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

  .......................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Công chức tự đánh giá
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

  III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

  1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

  .......................................................................................................................................

  2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

  .......................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

  1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

  .......................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Thủ trưởng đơn vị
  (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  Báo quản trị |  
 • #441895   17/11/2016

  BachHoLS
  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 12659
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 597 lần
  SMod

  Phiếu đánh giá phân loại viên chức

  Mẫu số 03

  Tên cơ quan,
  tổ chức, đơn vị
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

  Năm 20...

  Họ và tên: ........................................................................................................................

  Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................

  Đơn vị công tác: ..............................................................................................................

  Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: ........................

  I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

  1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

  .......................................................................................................................................

  2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

  .......................................................................................................................................

  3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

  .......................................................................................................................................

  4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

  .......................................................................................................................................

  PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

  5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

  .......................................................................................................................................

  6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

  .......................................................................................................................................

  II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

  1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

  .......................................................................................................................................

  2. Phân loại đánh giá

  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Viên chức tự đánh giá
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

   

  III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

  1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
  (ký tên, ghi rõ họ tên)

   

  IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

  1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

  .......................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

  (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

  .......................................................................................................................................

   

   

  Ngày....tháng....năm 20...
  Thủ trưởng đơn vị
  (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  PKHQLDA606 (08/08/2017)

Chủ đề đã khép lại!