Hợp đồng lao động đối với Chủ tịch HĐQT

Chủ đề   RSS   
 • #523313 17/07/2019

  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 106 lần


  Hợp đồng lao động đối với Chủ tịch HĐQT

  1. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014

  Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị

  1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

  Điều 149. Hội đồng quản trị

  2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

  => Theo các căn cứ nêu trên thì người nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người do Hội đồng quản trị bầu ra từ Hội đồng quản trị và là người đứng đầu công ty. Do vậy, trên thực tế thì Chủ tịch HĐQT nắm giữ vị trí NSDLĐ trong công ty, và không cần phải ký HĐLĐ mà chỉ cần có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT.

  2. Theo quy định tại Điều 15 Bộ Luật lao động 2012Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  => Như vậy, việc thỏa thuận ký kết HĐLĐ là thỏa thuận dân sự giữa NSDLĐ và NLĐ, tuy nhiên Chủ tịch HĐQT nắm giữ vai trò là người sử dụng lao động, vì vậy sẽ không có người ký kết HĐLĐ đối với Chủ tịch HĐQT, thế nên, trên thực tế HĐLĐ này không tồn tại.

   
  6796 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận