HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ đề   RSS   
 • #373888 12/03/2015

  HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  Hi anh/chị

  Hiện tại bên công ty em đang tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông. Bên em có nhận được thông tin là Đại hội phải thông qua 11 nội dung thì mới hợp lệ. Vấn đề này là đúng hay sai? Có căn cứ pháp lý nào quy định không ạ?

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

  Em xin chân thành cảm ơn.

   
  6234 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #373898   12/03/2015

  hanoilawkt
  hanoilawkt
  Top 500
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 44 lần


  !

  Câu hỏi quá ngu ngơ và không rõ bạn làm công việc gì trong công ty? bạn có phải là người có nhiệm vụ phục vụ, ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ hay không?

  Văn bản pháp luật điều chỉnh là Luật doanh nghiệp 2005 vẫn còn hiệu lực (Từ 01/7/2015 sẽ áp dụng luật doanh nghiệp 2014), quy định cụ thể:

  Điều 106. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

  b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

  c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

  d) Chủ toạ và thư ký;

  đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

  g) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

  h) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

  i) Các quyết định đã được thông qua;

  k) Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký.

  Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

  3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

  Trân trọng!

  Mr Thinh- Business Consultant

  Mobile: 0936 017 369

  Mail:hanoilawkt@gmail.com

  Chia sẻ và tư vấn miễn phí về những kiến thức pháp luật đã có.

   
  Báo quản trị |  
 • #373904   12/03/2015

  Cảm ơn bạn đã trả lời nhưng bạn hiểu sai ý mình rồi.

  Vấn đề ở đây là sếp mình - có kinh nghiệm tổ chức nhiều đại hội cổ đông rồi hướng dẫn là nghị quyết đại hội cổ đông phải thông qua 11 nội dung.

  Mình không đề cập đến các nội dung trong biên bản họp vì họp cái gì thì tất nhiên ghi biên bản cái đó rồi.

  Mình đã tìm rất nhiều văn bản nhưng không thấy quy định này ở đâu nên mới mạo muội lên đây hỏi.

  Bạn xem lại giúp mình với.

  Thanks nhiều nhiều !!!!

   
  Báo quản trị |  
 • #373915   12/03/2015

  hanoilawkt
  hanoilawkt
  Top 500
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 44 lần


  Dear nnt_uyen.

  Việc thông qua bao nhiêu nội dung còn phụ thuộc vào việc, tại buổi họp ĐHĐCĐ, công ty đưa ra bao nhiêu nội dung trong buổi họp ĐHĐCĐ chứ bạn? Nếu Công ty chỉ thông qua 5 nội dung thì làm sao ban hành nghị quyết có 11 nội dung được. Bạn xem tham khảo tại đây nhé.

  Điều 104. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

  1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

  2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Thông qua định hướng phát triển công ty;

  c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

  đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

  e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

  3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

  4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

  5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

  Mr Thinh- Business Consultant

  Mobile: 0936 017 369

  Mail:hanoilawkt@gmail.com

  Chia sẻ và tư vấn miễn phí về những kiến thức pháp luật đã có.

   
  Báo quản trị |  
 • #373980   13/03/2015

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1145 lần


  Chào bạn  nnt_uye Bài viết của hanoilawkt đã tư vấn cho bạn khá đầy đủ cả về các quy định pháp luật khi Công ty bạn tiến hành họp đại hội đồng cổ đông. Vấn đề bạn thắc mắc là sếp bạn yêu cầu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đạt được 11 nội dung mà sếp bạn đã vạch ra để Công ty có định hướng và phương hướng kinh doanh trong năm mới? Tuy nhiên đó chỉ định hướng mà mục đích mà sếp bạn muốn đạt được và muốn hướng các cổ đông theo 11 nội dung mà sếp bạn đưa ra. Còn việc là 11 nội dung đó hoặc trong cuộc họp các cổ đông có thể đưa thêm các nội dung khác vào họp có thể được thông qua hay không là do sự biểu quyết và quyết định của các Cổ đông tham gia. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành không quy định bắt buộc trường hợp nào khi các doanh nghiệp họp phải có quyết định thông qua đầy đủ 11 nội dung họp bạn nhé!

  Trân trọng! 

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #374255   14/03/2015

  hasosa
  hasosa
  Top 150
  Male
  Lớp 5

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2010
  Tổng số bài viết (478)
  Số điểm: 6894
  Cảm ơn: 157
  Được cảm ơn 135 lần


  nnt_uyen viết:

  Hi anh/chị

  Hiện tại bên công ty em đang tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông. Bên em có nhận được thông tin là Đại hội phải thông qua 11 nội dung thì mới hợp lệ. Vấn đề này là đúng hay sai? Có căn cứ pháp lý nào quy định không ạ?

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

  Em xin chân thành cảm ơn.

   

  Có thể chủ topic hiểu sai ý sếp bạn chăng? không phải là thông qua 11 nội dung thì mới hợp lệ. Có lẽ sếp bạn nói đến các mục tiêu nội bộ của ban lãnh đạo Công ty bạn đặt ra trong kỳ đại hội tới và có trao đổi lại với sếp bạn như là nếu thông qua được 11 nội dung thì mới đạt yêu cầu của cấp trên thì sao?

  3 điều làm nên giá trị con người: Siêng năng – Chân thành – Thành đạt

   
  Báo quản trị |