DanLuat 2015

Hỏi ve thuế

Chủ đề   RSS   
 • #32323 18/10/2009

  ngocanhods

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi ve thuế

  Chào các ban, xin giúp minh cau hỏi này nha

  Coâng ty em kinh doanh caùc dòch vuï treân maïng, In theû caøo vaø baùn cho caùc nhaø haøng quaùn aên, shop mua saém…… Caùc nhaø haøng quaùn aên ñoù seõ taëng cho caùc khaùch haøng leû cuûa hoï caùc theû caøo maø coâng ty baùn cho hoï. Khaùch haøng leû seõ caøo theû ra vaø nhaäp maõ leân trang web cuûa coâng ty em ñeå ñoái quaø. Coâng ty em ñaõ seõ xuaát hoùa ñôn VAT töø vieäc baùn theû caøo cho caùc quaùn aên , nhaø haøng ruøi. Coøn khaùch haøng leû thì coâng ty em khoâng thu tieàn töø khaùch haøng leû ñoù nhöng phaûi ra ngoaøi thò tröôøng mua haøng hoùa veà ñeå ñöa cho khaùch haøng leû moãi khi hoï ñoåi quaø. Ñeå nhaän ñöôïc moùn quaø thì phaûi nhaän ñöôïc theû caøo töø nhieàu quaùn. (Giaù trò haøng hoùa khaùc nhau tuøy vaøo giaù trò theû caøo).

   

  Xin hoûi hoùa ñôn VAT seõ xuaát nhö theá naøo? Xuaát cho ai? Khaáu tröø thueá ra sao? Coâng ty mua haøng hoùa vaøo thì phaûi xuaát ra ñeå traû laïi tieàn thueá, song khi xuaát ra coâng ty khoâng thu tieàn cuõng khoâng baùn. Ñaây cuõng khoâng phaûi laø hình thöùc khuyeán maõi maø laø 1 hình thöùc kinh doanh cuûa coâng ty, soá löôïng khaùch haøng leû ñoåi quaø seõ taêng leân vaø dieãn ra lieân tuïc.

   

  Noùi chung quaùn laø ngöôøi traû tieàn, khaùch haøng la ngöôøi nhaän quaø. Haøng hoùa mua veà xuaát cho ai? Xuaát cho quaùn thì ñaõ xuaát theû caøo vaø 1 quan ko du dien kien de nhan 1 moùn quaø.

   
  5287 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #32324   12/10/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào bạn
  Theo như bạn mô tả thì hình thức kinh doanh của bạn là dịch vụ thẻ quà tặng.
  Như vậy mặt hàng mà bạn phải xuất hóa đơn khi bán là "thẻ quà tặng" xuất bán cho các nhà hàng, quán ăn, shop ....
  Còn hàng hóa mà bạn mua về để tặng là chi phí kinh doanh chứ không phải là hàng hóa để bán. Do đó bạn không phải xuất hóa đơn bán các hàng hóa này. Nhưng bạn phải làm phiếu xuất theo quy định của chế độ kế toán để được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #32325   12/10/2009

  ngocanhods
  ngocanhods

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  @Nguyentrilac:

  - "phiếu xuất theo quy định..." là mẫu nào vậy? bạn có mẫu ko cho mình xin nha.

  - Những hàng hóa bình thường , giá trị nhỏ thì đưa vô chi phí khinh doanh dc, còn nếu những mặt hàng lớn như máy vi tính, máy lạnh, xe máy, xe hơi.. thì đưa làm sao? cái đó ko phải là tài sản của cty. nếu ko xuất ra thì nó tồn đọng o cty hoài cũng đâu có dc. Nếu như bạn nói , vậy chi phí kinh doanh đó có bị khống chế ko?
   
  Báo quản trị |  
 • #32326   12/10/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  - Về phiếu xuất bạn nói kế tóan tham khảo chế độ kế tóan hiện hành sẽ có mẫu và cách lập.
  - Về nguyên tắc thì mọi khỏan chi phí thực tế phát sinh từ họat động SXKD của DN và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì đều được trừ.

  Hình thức kinh doanh của bạn là rất mới, theo quan điểm của tôi thì hàng hóa mà công ty bạn tặng là chi phí kinh doanh nói một cách khác nó là giá vốn hàng bán của các thẻ quà tặng. Tuy nhiên hình thức của nó lại là quà tặng khuyến  mãi dùm cho các nhà hàng, quán ăn, shop.. Cho nên CQ thuế có thể viện vào hình thức để cho rằng đây là chi phí quà tặng khuyến mãi và sẽ bị khống chế. Tốt nhất Bạn nên làm công văn hỏi Tổng Cục Thuế về trường hợp của bạn để tránh những bất lợi về sau.

   
  Báo quản trị |  
 • #32327   13/10/2009

  ngocanhods
  ngocanhods

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  @Nguyentrilac

  Thanks a lot!
   
  Báo quản trị |  
 • #32328   15/10/2009

  camsatax
  camsatax

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xử phạt vi phạm hành chính

  #ccc" align="center">

  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu!

  Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
  Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!

  Kính thưa Quý báo!

  Xin hỏi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

   

  Tôi là nhân viên phòng kế toán doanh nghiệp An Thắng, ngành nghề kinh doanh Xây lắp. Năm 2007 doanh nghiệp có thu 447triệu đồng tiền xây lắp công trình theo biên bản nghiệp thu khối lượng(các công trình này hồ sơ quyết toán công trình chưa được duyết), khi thu tiền có viết phiếu thu, có giấy chuyển tiền. Các công trình trên năm 2007 đã hoàn thành bàn giao nhưng hồ sơ quyết toán công trình chưa được duyệt, kế toán ghi chép đầy đủ trên sổ sách kế toán, hạch toán trên tài khoản 131 "Thu tiền của khách hàng" năm 2007, doanh nghiệp chưa lập hoá đơn, chưa kê khai thuế .

  Năm 2008, Cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế năm 2007 tại danh nghiệp chúng tôi, xử lý kết quả kiểm tra như sau: truy thu thuế giá trị gia tăng trên khoản tiền doanh nghiệp thu tiền chưa lập hoá đơn là 44,7triệu đồng(447triệu x 10%); tính và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính 10% trên số tiền chưa lập hoá đơn và tính phạt chập nộp 0,05%/ngày đối với số tiền thuế nêu trên theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số: 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ “Quy định về xử lý vi phạp pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, chi tiết Điểm a, Khoản 1, Điều 13:

  a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm, nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

            Vậy kết quả xử lý của cơ quan thuế như nêu trên và không xử phạt về hành vi không lập hoá đơn khi thu tiền trong trường hợp này có đúng không ? Cty chúng tôi bán hàng không lập hoá đơn và chưa kê khai thuế vi phạm này bị xử phạt một hành vi vi phạm hành chính hay hai hành vi vi phạm hành chính về thuế? Rất mong sớm nhận được tư vấn của cơ quan thuế, Quý báo và diễn đàn pháp luật, xin chân thành cảm ơn!

        Nguyễn Văn Trung, Doanh nghiệp An Thắng, camsatax@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #32329   18/10/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 200
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Đối với các hợp đồng được thanh tóan theo khối lượng nghiệm thu hòan thành như trường hợp của bạn thì doanh thu được xác định theo biên bản nghiệm thu khối lượng. Tại thời điểm xác định được doanh thu theo biên bản nghiệm thu khối lượng bạn phải xuất hóa đơn. Việc bạn không xuất hóa đơn để kê khai doanh thu và nộp thuế (mặc dù đã thể hiện đầy đủ trên sổ sách kế tóan) là vi phạm vào điểm a, khỏan 1 điều 13 Nghị định 98/2007/NĐ-CP như bạn đã nêu. Ngòai việc bị truy thu thuế GTGT & TNDN của số khai thiếu, tiền phạt chậm nộp 0,05%/ngày của số tiền thuế khai thiếu. Bạn còn phải chịu xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu.

   
  Báo quản trị |  
 • #350797   18/10/2014

  cho mình hỏi về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. được hiểu như thế nào cho đúng về tính lại thời hiệu

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-