DanLuat 2015

Hỏi về Hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #30932 15/02/2009

  nguyendang_hlm

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về Hợp tác xã

  Hiện tại với hình thức TNHH 2 thành viên, công ty mình muốn tham gia hợp tác xã thì cần những thủ tục gì, giấy tờ gì?
  Công ty mình hoạt động nhiều lĩnh vực trong đó có CNTT.
  Khuôn viên phần mềm Quang Trung cũng là một hình thức HTX như vậy, nếu tham gia vào một tổ chức như vậy thì cần phải làm gì?
  Cập nhật bởi navelvu ngày 05/03/2010 03:09:51 PM
   
  14536 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #30933   15/02/2009

  laphihung
  laphihung

  Sơ sinh

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:05/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thành lập HTX


   

  CÁC BƯỚC THÀNH LẬP HTX

  (Kèm theo theo thông báo số … /TB-LMHTX ngày …/7/2007

   của Liên minh HTX tỉnh Phú Yên).

   

  Bước 1:      Giải trình về việc thành lập Hợp tác xã

            Sáng lập viên (là người khởi xướng có ý tưởng, am hiểu Luật HTX, biết tổ chức, có uy tín, khả năng vận động, là người tổ chức thực hiện thành lập HTX…) thảo văn bản giải trình việc thành lập HTX  theo mẫu số 01/ĐKKD, gởi UBND xã, phường nơi dự định đóng trụ sở chính của Hợp tác xã.

   

  Bước 2:      Công tác tuyên truyền vận động xã viên tham gia HTX

            Sau khi được sự đồng ý của UBND xã, sáng lập viên tiến hành tuyên truyền các cá nhân có đủ điều kiện tham gia Hợp tác xã.

   

  Bước 3:      Xây dựng phương án SXKD, phương hướng hoạt động của HTX

            Lập phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu số 05/ĐKKD

   

  Bước 4:      Xây dựng dự thảo Điều lệ, nội qui HTX

            Dự thảo điều lệ HTX (Các sáng lập viên căn cứ vào Điều 12 Luật HTX năm 2003, Nghị định số: 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 của Chính phủ Về việc Ban hành mẫu hướng dẫn xây xây dựng Điều lệ Hợp tác xã ... để xây dựng điều lệ Hợp tác xã phù hợp với tình hình cụ thể của Hợp tác xã) .

   

  Bước 5:      Giải pháp trụ sở Hợp tác xã

            Sáng lập viên tìm nơi đóng trụ sở HTX:  Xin ý kiến UBND xã, đề nghị giúp đỡ về trụ sở của HTX để trình bày trước Đại hội xã viên (Nếu thuê nhà phải có Hợp đồng thỏa thuận cụ thể giữa đôi bên)

   

  Bước 6:      Hội nghị thành lập Hợp tác xã

  1- Hội nghị thành lập Hợp tác xã:

            Hội nghị thành lập HTX do sáng lập viên tổ chức. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm sáng lập viên và cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nguyện vọng trở thành xã viên HTX.

   

  2- Hội nghị thảo luận và thống nhất về phương hướng sản xuất, kinh doanh; kế hoạch hoạt động của hợp tác xã; dự thảo Điều lệ hợp tác xã; tên, biểu tượng (nếu có) của hợp tác xã và lập danh sách xã viên (lập bảng danh sách: Họ tên, địa chỉ, số vốn góp).

   

  3- Hội nghị thảo luận và biểu quyết theo đa số các vấn đề sau đây:

  a- Thông qua danh sách xã viên; số lượng xã viên từ 7 trở lên;

  b-  Thông qua Điều lệ, Nội quy hợp tác xã;

  c- Quyết định thành lập riêng hay không thành lập riêng bộ máy quản lý  và bộ máy điều hành hợp tác xã.

  Đối với hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành thì bầu Ban quản trị và Chủ nhiệm; Chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời là Trưởng Ban quản trị; quyết định số lượng Phó chủ nhiệm hợp tác xã.

  Đối với hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành thì bầu Ban quản trị và Trưởng Ban quản trị trong số thành viên Ban quản trị; quyết định bầu hoặc thuê Chủ nhiệm hợp tác xã; quyết định số lượng Phó chủ nhiệm hợp tác xã;

  d-  Bầu Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát trong số thành viên của Ban kiểm soát;

  e-  Thông qua giải pháp về trụ sở HTX.

  f- Thông qua biên bản hội nghị thành lập hợp tác xã (theo mẫu 04/ĐKKD - HTX )

   

  Bước 7:      Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh

            Sau khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu qui định ở các bước thành lập và đã tổ  chức xong Đại hội xã viên thành lập HTX, Chủ nhiệm HTX tiến hành lập hồ sơ đăng ký kinh doanh gởi về Phòng kế hoạch Huyện để được Cấp chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Nội dung hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm có :

            1- Đơn xin đăng ký kinh doanh (Mẫu 02/ĐKKD - HTX) .

            2- Điều lệ HTX (02 bản) để xác nhận.

      3- Số lượng xã viên, Danh sách Ban qủan trị, Ban Kiểm soát Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với Liên hiệp Hợp tác xã (theo mẫu).

            4- Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập HTX (Mẫu 04/ĐKKD - HTX).

             Bước 8:

            Tiến hành thủ tục khắc dấu để có tư cách pháp nhân đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ .

            Sau khi được UBND Huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xác nhận điều lệ HTX. Chủ nhiệm lập hồ sơ đến Phòng cảnh sát PC13 của Tỉnh làm thủ tục xin khắc dấu.  Hồ sơ gồm có:

            - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng).

            - Giấy giới thiệu của UBND Xã hoặc Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

            - Điều lệ HTX đã được UBND Huyện xác nhận (Bản sao có công chứng).

            (Các nội dung văn bản trên, phải được xuất trình bản chính và nộp bản sao cho Công An).

   

             Trên đây là các bước thủ tục tiến hành thành lập HTX để có tư cách pháp nhân là một đơn vị kinh tế tập thể, tự chủ hoạt động theo Luật Hợp tác xã (2003), Luật đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004 ./.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  MẪU 01/ĐKKD-HTX  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

  ………………..... ngày.... tháng..... năm 200...

   

  Kính gửi: …………………………………

   

  GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ,
  LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

  Chúng tôi gồm các thành viên:

  1/ Năm sinh:

  2/

  3/

  là công dân Việt Nam (hợp tác xã), có năng lực hành vi dận sự, với tư cách là những người sáng lập Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, xin giải trình với UBND xã, phường (huyện, quận)...................... ...... chương trình kế hoạch thành lập hợp tác xã như sau:

  - Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003; Nghị định số: 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hợp tác xã năm 2003; Nghị định số: 77/2005/NĐ-CP ngày 09/06/2005 của Chính phủ Về việc Ban hành mẫu hướng dẫn xây xây dựng Điều lệ Hợp tác xã; Nghị định số: 87/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

  Cùng với việc tìm hiểu thị trường, điều kiện lao động, đất đai và các tiềm năng của địa phương, chúng tôi thấy có thể tổ chức hợp tác xã với các đặc trưng sau:

  Tên...........................................................

  Số lượng xã viên:.............................................

  Số vốn điều lệ ước tính.......................................

  Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh...............................

  Nguồn đầu vào: nguyên liệu...............................

  Điều kiện về đất.........................................

  Điều kiện thiết bị.......................................

  Kỹ thuật.................................................

  Lao động các loại........................................

  Sản phẩm đầu ra: số lượng................................

  Thị trường tiêu thụ......................................

  Dự kiến thu nhập xã viên.................................

  Đề nghị UBND xã, phường (huyện, quận) cho ý kiến và tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi được tiến hành tuyên truyền vận động những thành viên có nhu cầu tham gia Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh, dự thảo điều lệ và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

  Ý kiến của UBND xã, phường (huyện, quận)                    Đại diện các sáng lập viên

                    (Ký tên đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  MẪU 02/ĐKKD-HTX             

   

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

  ………………..... ngày.... tháng..... năm 200...

   

  Kính gửi:        Uỷ Ban Nhân Dân ………………

   

  ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   

  Tôi là:............... Nam, nữ:.....................

  Ngày tháng năm sinh:

  Nơi sinh:...........................................

  Số giấy chứng minh thư nhân dân:

  Địa chỉ thường trú:

  Đại diện cho xã viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên đề nghị UBND...................... cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho HTX với các đặc điểm sau:

  Tên HTX (Liên hiệp hợp tác xã)......................

   

  Biểu tượng (nếu có)

  Trụ sở giao dịch chính:..............................

  Ngành nghề kinh doanh:

  ......................................................

  ......................................................

  Vốn điều lệ:

  Trong đó:         - Bằng tiền Việt Nam:

  - Ngoại tệ:

  - Vàng:

  - Bản quyền sở hữu công nghiệp:

  - Tài sản khác:

  Thời gian hoạt động:

  Biện pháp bảo vệ môi trường:

  Số lượng xã viên:

  Hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) chấp hành nghiêm chỉnh Luật hợp tác xã và các quy định pháp luật của Nhà nước.

  Ngày.... tháng.... năm 200...

  Người làm đơn

         (Ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MẪU 03/ĐKKD-HTX                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

  ………………..... ngày.... tháng..... năm 200...

   

  Kính gửi:      Uỷ Ban Nhân Dân ………………

   

  ĐƠN XIN ĐẶT ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ,
  LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

   

  Tên Hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã):...........

  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..........

  do Uỷ Ban nhân dân........ cấp ngày....tháng.... năm 199...

  Trụ sở giao dịch chính của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã):...

  Số điện thoại:....... Telex:....... Fax:...........

  Vốn điều lệ:.......................................

  Số tài khoản:......................................

  Ngành nghề kinh doanh:.............................

  ..................................................

  ..................................................

  ..................................................

  Thời gian hoạt động:

  Số lượng xã viên (thành viên):

  Đề nghị UBND......... cho phép đặt đơn vị trực thuộc tại:......

  Hình thức đơn vị kinh tế trực thuộc:......................

  Địa chỉ:........................ Mục đích:.......................

  Phạm vi hoạt động:............... Thời gian hoạt động:.............

  Biện pháp bảo vệ môi trường:

   

  Hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã)........ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị kinh tế trực thuộc của mình; Đơn vị kinh tế trực thuộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

   

  Ngày tháng năm 200…

  TM Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

           Chủ nhiệm

      (Ký tên đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  MẪU 04/ĐKKD-HTX

   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

   

  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI XÃ VIÊN THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ,
  LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

   

  Hôm nay, ngày.... tháng.... năm 200...

  Tại:..........................................................

  Thành phần:    - Số xã viên (thành viên) tham dự Đại hội:........

  (có danh sách kèm theo: tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, vốn góp).

  - Chủ toạ:.............................................

  - Thư ký:..............................................

  Đại biểu tham dự:......................................

  Nội dung Đại hội:

  1. Thông qua danh sách xã viên (hợp tác xã).

  2. Biểu quyết về mức vốn góp tối thiểu.

  3. Biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ HTX,/LH HTX với số phiếu......./tỷ lệ... %.

  4. Thảo luận và thông qua phương án kinh doanh, biện pháp bảo vệ môi trường.

  5. Bầu các chức danh quản lý:

  a. Thành viên Ban quản trị:..........

  b. Chủ nhiệm:........................

  c. Bầu Ban kiểm soát:................

  ..................... .....................

  6. Đại hội HTX, Liên hiệp hợp tác xã......... thông qua Biên bản hội nghị thành lập.

   

  Thư ký                                                                                                                        Chủ toạ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  MẪU 05/ĐKKD-HTX

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HƯỚNG DẪN LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

   

  Tên HTX, Liên hiệp hợp tác xã: ………………………………

  Trụ sở giao dịch chính: ………………………………

  Số lượng xã viên (thành viên): ……………………

  Vốn điều lệ: ……………

  Ngành nghề kinh doanh: …………………………………

  Đối với từng ngành nghề kinh doanh cần đánh giá các nội dung sau:

  1. Đánh giá thị trường: (lượng sản phẩm hiện có, nguồn, mức độ đáp ứng cung cầu)

  2. Dự kiến đầu vào:

  a. Nguồn: nguyên, nhiên liệu...

  b. Nguồn vốn:

  c. Nguồn lao động:

  d. Nguồn công nghệ, máy móc, thiết bị kỹ thuật:

  . . .…………

  Đánh giá tổng quan khả năng, công suất, số lượng sản phẩm/ thời gian, đơn giá sản xuất cho một đơn vị sản phẩm.

  3. Dự kiến đầu ra:

  - Thị trường tiêu thụ:

  - Giá bán:

  - Các chi phí

  - Lợi nhuận:

  - Thu nhập xã viên

  - Dự kiến nộp thuế

  4. Biện pháp bảo vệ môi trường:

  - Những nguyên liệu độc hại:

  - Chất thải rắn:

  - Chất thải khí:

  - Chất thải nước:

  - Biện pháp khắc phục:

  Ngày tháng năm 200…

              Ký tên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Mẫu 06/ĐKKD-HTX                      

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

  ………………..... ngày.... tháng..... năm 200...

   

  GIẤY XÁC NHẬN TRỤ SỞ HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

   

  Kính gửi:      Uỷ Ban Nhân Dân ………………

   

  XÁC NHẬN

   

  Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã:..........

  Có trụ sở giao dịch chính tại:............. ...........................................

  gồm: Tổng diện tích đất:

  Nhà: cấp...... mặt bằng........ số tầng............

  Nguồn gốc đất: Nguồn gốc nhà:

  Hình thức: (thuê, giao đất, giao nhà, mượn dài hạn).

   

  Việc sử dụng trụ sở của HTX, Liên hiệp hợp tác xã........ là hợp pháp, không có tranh chấp.

   

  T/M UBND xã (phường)

       (Ký tên đóng dấu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

   

  TỜ KHAI
  ĐĂNG KÝ KHI THAY ĐỔI KINH DOANH

  (Dùng cho Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã)

   

  Số ĐKKD:.............

  Tên HTX:................ ........................

  Trụ sở giao dịch:......... ..........................

  1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh...................................................................

  ..................................................

  Ngành nghề thay đổi....................................................................................................

   

  2. Thay đổi vốn điều lệ

  Tăng:...............................................................................................

   

  Giảm:...............................................................................................

   

  3. Thay đổi trụ sở giao dịch:

  ....................................................................................................

   

  4. Các thay đổi khác:

  .............................................................................................................................................

   

  Ngày... tháng.... năm 200...                            Ngày.... tháng.... năm 200...

  Chức danh, chữ ký người                                     Chủ nhiệm HTX

     chấp nhận đăng ký                                              Ký tên, đóng dấu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

   

  BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  (Dùng cho HTX và LHHTX)

   

   

              Số ĐKKD       ............

                          ...................

  Tên Hợp tác xã, LHHTX....

              .........................

  Trụ sở giao dịch.........

  .........................

  .........................

  .........................

  Ngành nghề kinh doanh.....

  .........................

  .........................

  .........................

  .........................

  Vốn điều lệ.......

  Trong đó bằng tiền, ngoại tệ, vàng...

  .........................

  .........................

  .........................

  bằng hiện vật, bản quyền sở hữu công nghiệp................

  .........................

  .........................

  Điều lệ Hợp tác xã (LHHTX) đã được Đại hội xã viên thông qua, được UBND cấp

  Quận, Huyện xác nhận ngày........

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #31202   26/04/2009

  hoanhbo
  hoanhbo

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  giải thể HTX

  cho tôi hỏi V.v giải thể hợp tác xã theo hình thức tự nguyện. cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh có cần ra quyết định giải thể không hay chỉ đưa ra ý kiến chấp nhận giải thể HTX, mẫu quyết định giải thể và các mẫu văn bản khác có liên quan?
   
  Báo quản trị |  
 • #31203   15/04/2009

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 150
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

  Chào bạn.
  Theo quy định tại điều 42, Luật Hợp tác xã thì tự nguyện giải thể thực hiện theo thủ tục như sau:
  Trong trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, đồng thời đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng (khoản 1).
  Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc giải thể, hợp tác xã tiến hành xử lý nợ, các nghĩa vụ tài sản khác theo điều 36, Luật Hợp tác xã và tính chi phí cho việc giải thể và quyền lợi của xã viên theo Điều lệ hợp tác xã.


   
  Báo quản trị |  
 • #31204   23/04/2009

  hoanhbo
  hoanhbo

  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chia cổ phần khi giải thể HTX

  khi thành lập hợp tác xã nông nghiệp tôi có đóng góp 6 cổ phần vì khi đó tôi là chủ nhiệm HTX, bây gìơ khi hợp tác xã giải thể, theo nghị quyết của xã viên là chia đều cho các xã viên, như vậy tôi chỉ được chia theo 1 cổ phần.
  xin hỏi nghị quyết của HTX là đúng hay sai? tôi có được chia theo cổ phần mình đã đóng khi thành lập không? cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #44688   08/02/2010

  dungvcbhd
  dungvcbhd

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi đang có một vấn đề khó, hỏi luật sư mà không thấy trả lời. Mong mọi người tư vấn giúp

  Một Hợp tác xã đang vay vốn tại Ngân hàng, hiện nay vẫn còn dư nợ. Ông Chủ nhiệm HTX muốn giải thể HTX để  thành lập Công ty TNHH 2 TV và sẽ nhận lại khoản nợ của HTX tại Ngân hàng. Vậy, về mặt pháp luật điều  này có được phép không? Và thủ tục cần những gì? Mong mọi người tư vấn giúp!
   
  Báo quản trị |  
 • #44689   05/02/2010

  baongoc_ngan06
  baongoc_ngan06

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/01/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều này chắc chắn là không được rồi!
  Hợp tác xã là một pháp nhân, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn góp của các xã viên và các nguồn vốn khác của Hợp tác xã. Khi hợp tác xã làm thủ tục giải thể thì phải thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Phần tài sản còn lại sẽ được xử lý theo quy định của Điều lệ Hợp tác xã
  Công ty TNHH ra đời sẽ là một pháp nhân mới, có vốn và tài sản độc lập với các tổ chức, cá nhân kể cả các thành viên tham gia góp vốn thành lập. Vì vậy không thể chuyển nợ từ Hợp tác xã sang Công ty được bạn ạ!

   
  Báo quản trị |  
 • #44690   08/02/2010

  dungvcbhd
  dungvcbhd

  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mình muốn giải thích thêm một chút. Hiện tại, Hợp tác xã chưa giải thể, và Công ty TNHH đã được thành lập. Như vậy, việc hai pháp nhân nhận lại khoản nợ của nhau có được phép không ( HTX sẽ có biên bản họp hội đồng xã viên trong đó nhất trí việc chuyển đổi nợ và các nghĩa vụ liên quan cho Công ty, Công ty TNHH sẽ có biên bản họp hội đồng thành viên nhất trí việc nhận lại nợ và các nghĩa vụ liên quan)?
  Và một vấn đề nữa là khi HTX đang còn nợ vay tại Ngân hàng thì có làm được thủ tục giải thể không?
  Rất mong các bạn tư vấn giúp!
  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-