hỏi về giáo dục tại xã

Chủ đề   RSS   
 • #403243 20/10/2015

  hỏi về giáo dục tại xã

  luật sư cho biết sau khi hết thời hạn giáo dục tại xã phường thì những thủ tục cấp đối tượng gồm những giấy tờ gì? mong luật sư giúp đỡ

   
  2732 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #403447   21/10/2015

  thuongthuong1903
  thuongthuong1903

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2015
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Chào bạn!

   Vấn đề của bạn mình có suy nghĩ như sau:

   Theo khoản 2 điều 4 nghị định 111/2013/ NĐ- CP về đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được xác định như sau:

  a) Đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  b) Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

  c) Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

  d) Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện;

  đ) Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.”

  Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm

   Theo điều 37 nghị định 111/2013/ NĐ- CP khi  hết thời hạn chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì:

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người được giáo dục chấp hành xong quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người được giáo dục, lưu hồ sơ, đồng thời gửi bản sao hợp lệ cho tổ chức được giao quản lý, giáo dục và gia đình người được giáo dục biết.

  Trường hợp người nghiện ma túy đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn đang tham gia chương trình điều trị nghiện, cai nghiện ma túy, thì tiếp tục thực hiện các chương trình này và không bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   Theo thông tư 20/2014/TT-BTP thì mẫu giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

   

  (1)………………….
  (2)………………….
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số:     /GCN-UBND

  (3)…….., ngày … tháng … năm 20…

   

  GIẤY CHỨNG NHẬN

  Đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

  - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

  - Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

  - Căn cứ Nghị định số  nghị định 111/2013/ NĐ- CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn,

  CHỨNG NHẬN:

  Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:...................................................

  Tên gọi khác:......................................................................................................................

  Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

  Nguyên quán:.....................................................................................................................

  Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

  Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …/…/20…; nơi cấp:..............................................

  Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.................................................

  Nghề nghiệp:......................................................................................................................

  Nơi làm việc:......................................................................................................................

  Đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(4)…………… kể từ ngày ..../..../20....

   

   

  Nơi nhận:
  - Người đã chấp hành xong biện pháp;
  - Tổ chức được giao quản lý, giáo dục đối tượng;
  - Cán bộ tư pháp - hộ tịch;
  - Gia đình người có tên tại Điều 1;
  - Lưu: VT, ...

  CHỦ TỊCH
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   

   

  Lê Thương | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM http: //vietkimlaw.com/

  M: 01663040444 – E: Lethuong1903@gmail.com Ad: Tầng 6, Lya Building, 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

   
  Báo quản trị |