Hành vi lấn chiếm đất nghĩa địa có vi phạm quy định pháp luật không?

Chủ đề   RSS   
 • #534389 02/12/2019

  Hành vi lấn chiếm đất nghĩa địa có vi phạm quy định pháp luật không?

  Theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai 2013 quy định những hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể như sau:

  “1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

  ......”

  Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì hành vi lấn đất và chiếm đất được định nghĩa như sau:

  “1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

  2. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

  => Như vậy, người có hành vi sử dụng phần đất làm nghĩa trang, nghĩa địa do nhà nước quản lý để làm kho bãi cơ sở thu mua phế liệu. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về lấn chiếm sử dụng đất. Theo đó, người có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

  “2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

  ….

  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

  b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”

   
  2083 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận