DanLuat 2015

Góp vốn bằng tài sản trong Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #85324 26/02/2011

  LUATSUNGUYEN
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/01/2011
  Tổng số bài viết (2124)
  Số điểm: 14143
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 731 lần
  Lawyer

  Góp vốn bằng tài sản trong Doanh nghiệp

  Chào Luật sư cho em hỏi thêm vấn đề sau:

  em đang làm kế toán cho một công ty mới thành lập, vốn đăng ký là 6 tỷ nhưng chưa góp đủ và hiện tại một thành viên góp vốn đang cải tạo mặt bằng từ một quả đồi thuộc đất đồng rừng( được chủ đất uỷ quyền cho cải tạo và được phòng tài nguyên cấp phép).

  Qúa trình cải tạo đất đó thực chất là đưa máy vào xúc đất đỏ bán và có xây dựng một xưởng nghiền đất đen để bán .xưởng nghiền này khi hoạt động có đóng thuế tài nguyên mang tên của cá nhân, hiện giờ thành viên đó muốn góp số vốn đăng ký còn thiếu bằng nhà xưởng đó có được không?cần những thủ tục gì?

  Và nếu góp vốn nhà xưởng vào công ty thì sản phẩm đất nghiền đó có được hạch toán là sản phẩm của công ty không? các chi phí nghiền đất có được tính vào chi phí hợp lý không? và có cần thủ tục gì giữa người chủ đất và công ty không để có đầu vào của sản phẩm đất đen nghiền là đất khai thác từ đồi hay chỉ cần giấy uỷ quyền và giấy cấp phép của phòng tài nguyên thôi (Thực chất Chủ đất cho cải tạo mặt bằng không lấy tiền)
  -----------------------

  Chào bạn về nội dung bạn hỏi tôi xin tư vấn như sau:

   

  Công ty bạn có vốn điều lệ là 6 tỷ, tuy nhiên hiện chưa góp đủ số vốn trên. Hiện nay, các thành viên muốn góp nhà xưởng sản xuất vào công ty, trường hợp này pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để thực hiện việc góp vốn đúng thủ tục và trình tự theo quy định của pháp luật, Công ty bạn phải tiến hành họp Đại hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH), họp Đại hội đồng cổ đồng (đối với công ty CP) trong đó thỏa thuận rõ về việc góp vốn bằng tài sản là nhà xưởng vào vốn của công ty, Tiến hành định giá giá trị nhà xưởng để góp vào công ty, ra quyết định về việc góp nhà xưởng vào công ty.
   
  Sau khi họp và Đại hội đồng thành viên công ty, công ty bạn phải tiến hành thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp về việc góp vốn bằng tài sản (nhà xưởng) và bổ sung ngành nghề kinh doanh khai thác tài nguyên khoáng sản phù hợp với hoạt động của nhà xưởng tại Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh nơi DN bạn đăng ký hoạt động để được cấp Giấy ĐKKD mới.

   

  - Trường hợp nhà xưởng khi góp vào công ty thì sẽ là tài sản của công ty, các chi phí trong vấn đề hoạt động, điều hành sản xuất, kinh doanh đều được khấu trừ theo quy định của pháp luật thuế. Đồng thời, đối với trường hợp khi có phát sinh thu nhập thi phải kê khai nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp theo quy định.

   

  - Đối với chủ mảnh đất mà công ty bạn thuê để đặt nhà xưởng, công ty bạn nên tiến hành ký kết hợp đồng thuê đất lâu dài để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng sản xuất, khai thác khoáng sản.

   

  Thân ái

   

  Luật sư Nguyên

   

  DĐ: 0947.347.268

  Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

  CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  http://dichvutuvanluat.com - http://dichvuluatsu247.com

  Hotline: 0987.756.263/0947.347.268

  ĐT: 04.8585 7869

   
  7264 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #85819   01/03/2011

  LUATSUNGUYEN
  LUATSUNGUYEN
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/01/2011
  Tổng số bài viết (2124)
  Số điểm: 14143
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 731 lần
  Lawyer

  THỦ TỤC HỌP CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

  Câu Hỏi:  Công ty chúng tôi là một Doanh nghiệp cổ phần có rất nhiều cổ đông là tổ chức, cá nhân, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu xi măng. Do hoạt động kinh doanh có nhiều thay đổi, hiện công ty muốn thay đổi một thành viên trong hội đồng quản trị.Trong trường hợp này, công ty có thể họp cổ đông bất thường được không?  Xin Luật sư tư vấn giúp thủ tục họp đại hội cổ đông bất thường trong trường hợp này ( tài liệu gửi kèm theo - Điều lệ của công ty)
  Trả lời:
  Về nội dung câu hỏi của bạn, Luật sư xin trả lời như sau:

  Thẩm quyền triệu tập và các trương hợp tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

  Theo khoản 3 Điều 97 luât Doanh nghiệp 2005 quy định Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và tại Khoản 3 điều 13 Điều lệ của Công ty quy định:

  Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:  

  -                     Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

  -                     Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa; 

  -                     Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;

  -                     Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ (cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên) này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan;

  -                     Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo quy định tại điều 119 của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị có hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vị quyền hạn của mình;

  -                     Các trường hợp khác theo pháp luật hoặc theo Điều lệ của công ty;

  Như vậy khi có một trong các dấu hiệu như trên căn cứ vào tình hình thực tế của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị hoặc cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

  Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  Theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 và tại Điều 18 Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông được họp lần hai sau ba mươi ngày với sự tham gia của ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không tiến hành được thì trong hai mươi ngày kể từ ngày dự định họp mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự và trong trường hợp này cuộc họp và các quyết định tại cuộc họp này được coi là hợp lệ.

   Thời gian và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  -                     Hội đồng quản trị phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

  -                     Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

  -                     Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3b Điều 13 của Điều lệ có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hàng họp nếu xét thấy cần thiết.

  Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông

  Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện hiện:

  -                     Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

  -                     Xác đinh thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

  -                     Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

  -                     Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẻ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp sẽ được gửi cho cổ đông. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể có thể gửi tới số fax hặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Công ty có Website thì thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải công bố trên Website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.
  Trân trọng
  Nguyễn Nguyên
  ĐT: 0947.347.268

  Luật sư: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

  CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  http://dichvutuvanluat.com - http://dichvuluatsu247.com

  Hotline: 0987.756.263/0947.347.268

  ĐT: 04.8585 7869

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LUATSUNGUYEN vì bài viết hữu ích
  luatsuanthai (01/03/2011)
 • #85841   01/03/2011

  luatsuanthai
  luatsuanthai
  Top 150
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2011
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 2557
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 101 lần


  Tôi rất đồng ý với y kiến của bạn. Bạn chỉ cần đề nghị chủ tịch HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thôi.
  Thủ tục thì bạn biết rồi nhỉ?????????????
  Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ

  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ - CEO: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

  Hotline: 0972.805588 - 0975.205588 - 0996.025588

  Website: http://luatsu.pro.vn Email: luatsuthuc@hotmail.com.vn

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-