DanLuat 2015

Giấy Uỷ Quyền

Chủ đề   RSS   
 • #394610 31/07/2015

  Giấy Uỷ Quyền

  Chào Luật sư!

  Em có làm giấy uỷ quyền muốn được luật sư tư vấn thêm để giấy uỷ quyền được chặt chẽ

  Thanks

   

    CÔNG TY TNHH TV TK XD               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 01/UQ-GĐ                                                          -----˜&™-----

  Bình Dương, ngày 31 tháng 07 năm 2015

  GIẤY UỶ QUYỀN

   

  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005

  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

  Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ;

  Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc, Phó giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ;

   

  NGƯỜI UỶ QUYỀN (BÊN A):

  Ông (Bà): 

  Chức vụ: Giám đốc

  Số CMND:      Cấp ngày     Nơi cấp công an 

  Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng

  Địa chỉ: 

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp ngày 

  NGƯỜI NHẬN UỶ QUYỀN:

  Ông (Bà) 

  Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 

  Số CMND:       Cấp ngày       Nơi cấp 

  Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

  1.      Ký những chứng từ: hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp, bảng tính giá trị khối lượng, hoá đơn giá trị gia tăng  và thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương.

  2.      Ký toàn bộ các hợp đồng giao việc cho đội thi công các công trình xây dựng.

  3.      Được quyền ký vào chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị” trên hoá đơn giá trị gia tăng thay cho Giám đốc mỗi khi đi công tác.

  Người được Ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi Ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng 

  Ông       chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật và Công ty về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi Ủy Quyền.

  Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 01tháng 08 năm 2015 đến ngày 31 tháng 07 năm 2016. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau người ủy quyền giữ 01 bản, người được ủy quyền giữ 01 bản, 01 bản lưu tại bộ phận Văn thư lưu trữ của Công ty.

        BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                              BÊN UỶ QUYỀN

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  3219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-