Giám đốc hay chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với công ty cổ phần?

Chủ đề   RSS   
 • #498732 05/08/2018

  Giám đốc hay chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với công ty cổ phần?

  Câu hỏi:

  Nếu người đại diện theo Pháp Luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT nhưng Tổng Giám đốc Công ty lại là người ký toàn bộ các giấy tờ văn bản của liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì sau này khi có vấn đề tố tụng phải ra toà thì căn cứ chịu Pháp Luật của Chủ Tịch và TGĐ Công ty sẽ dựa vào văn bản nào để có thể xét xử?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014:

  Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Căn cứ quy định trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đại diện cho công tuy trong vai trò là nguyên đơn, bị đơn khi giải quyết các vấn đề phát sinh của công ty. Tuy nhiên, còn vấn đề chịu trách nhiệm trong việc ký các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty còn phải xác minh các yếu tố:

  Thứ nhất, phải xem xét các giấy tờ đó có thuộc phạm vi thẩm quyền của giám đốc hay không. Về vấn đề này, anh có thể tham khảo điều kệ công ty, Quyết định bổ nhiệm hay hợp đồng thuê giám đốc có quy định về quyền hạn của giám đốc.

  Thứ hai, các loại giấy tờ ký có đúng được pháp luật cho phép hay không.

  Như vậy, trường hợp giám đốc ký các loại giấy tờ đúng với quyền hạn và nghĩa vụ của chức danh giám đốc đồng thời không trái với quy định của pháp luật thì người đại diện theo pháp luật sẽ chịu trách nhiệm. Còng trường hợp giám đôc vượt quá giới hạn quyền và nghĩa vụ của mình khi ký các hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm đối vơi hành vi của mình.

   

   
  1004 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận