Phiên bản: Phiên bản: 2011-21


Cập nhật:

1.- Công văn số2224/CT-AC ngày 10/05/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh V/v xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011;

2.- Thông tư104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 sửa đổi Thông tư11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành;

3.- Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Ca-ta;

4.- Nghị định53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

5.- Thông tư số 85 /2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại;

6.- Thông tư92/2011/TT-BTC ngày 23/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp;

7.- Thông tư89/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu;

8.- Nghị định45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

9.- Thông tư78/2011/TT-BTC ngày 8/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp;

10.- Thông tư số52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.


Hạ Long, 19/7/2011

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


Link file của bác Đào Thuỵ Hưng