DỰ THẢO LUẬT THAY THẾ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL

Chủ đề   RSS   
 • #357673 20/11/2014

  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


  DỰ THẢO LUẬT THAY THẾ LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL

  Theo đó, Luật thay thế Luật ban hành VBQPPL 2008 sẽ có tên gọi mới là Luật Ban hành Văn bản Pháp luật

  Dự thảo đã đưa ra định nghĩa thế nào là Văn bản pháp luật

  “Văn bản pháp luật” là văn bản có chứa quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước hoặc địa giới hành chính nhất định, do cơ quan Nhà nước ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này và được Nhà nước bảo đảm thực hiện;
   
  Văn bản được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này thì không phải là văn bản pháp luật. 
  Ngoài ra cũng đưa ra 2 phương án về xây dựng hệ thống Văn bản pháp luật như sau:
   
  1. Phương án 1:
   
  Hệ thống văn bản pháp luật bao gồm:

  a) Hiến pháp;

  b) Luật, nghị quyết của Quốc hội;

  c) Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  d) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

  đ) Nghị định của Chính phủ;

  e) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  g) Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

  h) Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

  i) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

  k) Văn bản pháp luật của chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

  2. Phương án 2:
   
  Hệ thống văn bản pháp luật bao gồm:

  a) Hiến pháp;

  b) Luật, nghị quyết của Quốc hội;

  c) Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  d) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

  đ) Nghị định của Chính phủ;

  e) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  g) Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

  h) Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

  i) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

  k) Văn bản pháp luật của chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

  l) Văn pháp luật của chính quyền cấp huyện;

  m) Văn bản pháp luật của chính quyền cấp xã. 

   

   

   
  4290 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận