DanLuat 2015

Doanh nghiệp có thể sử dụng NLĐ làm bất kỳ công việc nào muốn không?

Chủ đề   RSS   
 • #514786 28/02/2019

  Doanh nghiệp có thể sử dụng NLĐ làm bất kỳ công việc nào muốn không?

  Trong một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động vẫn có quyền sử dụng người lao động làm công việc khác cụ thể là theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012:
   
  “Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
   
  1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
   
  2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
   
  3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”
   
  => Tóm lại, đối với một số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp sử dụng người lao động làm công việc khác so với công việc được ghi trong hợp đồng lao động hoàn toàn được pháp luật cho phép. Theo đó, để việc này diễn ra đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện sau:
   
  - Thời gian điều chuyển không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động;
   
  - Phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc;
   
  - Nếu tiền lương công việc cũ cao hơn tiền lương công việc mới thì phải giữ nguyên mức tiền lương cũ trong 30 ngày làm việc;
   
  - Mức tiền lương công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
   
  195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận