Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc ở hai công ty

Chủ đề   RSS   
 • #551000 01/07/2020

  Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc ở hai công ty

  Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014  quy định như sau:

  “Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Lao động nữ sinh con;

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

  Đồng thời, căn cứ tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

  Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

  Như vậy, để được hưởng tiền thai sản khi sinh con bạn cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   
  65 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận