Điều kiện dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

Chủ đề   RSS   
 • #429303 28/06/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Điều kiện dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

  Tiếp theo việc công bố về quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND các cấp, Tòa án nhân dân tối cao công bố thêm Quyết định quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, điều kiện thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

  Theo đó, để được dự thi nâng ngạch đối với Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Điều kiện chung :

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

  - Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn ngạch hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

  - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi.

  Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch Thư ký Tòa án:

  Ngạch Thư ký viên

  - Thư ký viên là người có trình độ Cử nhân luật trở lên được Tòa án các cấp tuyển dụng, được đào tạo Nghiệp vụ Thư ký viên, đã qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào ngạch Thư ký viên.

  - Công chức, nhân viên khác trong các TAND khi dự thi nâng ngạch Thư ký viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng); đã được đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thư ký viên.

  Nâng ngạch Thư ký viên chính

  - Đã giữ ngạch Thư ký viên được 5 năm (60 tháng) trở lên (không tính thời gian tập sự);

  - Đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu;

  - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thư ký viên chính.

  Nâng ngạch Thư ký viên cao cấp

  - Đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên chính từ đủ 5 năm trở lên (60 tháng);

  - Đã chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành được ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành được nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc chủ trì xây dựng ít nhất 02 đề tài, đề án, chương trình chuyên ngành được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt yêu cầu;

  - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thư ký viên cao cấp.

  Điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch Thẩm tra viên:

  Ngạch Thẩm tra viên

  - Thư ký viên có thời gian công tác từ 5 năm (60 tháng) trở lên, được đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thẩm tra viên thì có thể được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên.

  Nâng ngạch Thẩm tra viên chính

  - Đã giữ ngạch Thẩm tra viên được 5 năm (60 tháng) trở lên;

  - Đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu;

  - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thẩm tra viên chính.

  Nâng ngạch Thẩm tra viên cao cấp

  - Đã có thời gian giữ ngạch Thẩm tra viên chính từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên;

  - Đã chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành được ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 đề tài, đề án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành được nghiệm thu đạt yêu cầu hoặc chủ trì xây dựng ít nhất 02 đề tài, đề án, chương trình chuyên ngành được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt yêu cầu;

  - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ ngạch Thẩm tra viên cao cấp.

  Điều kiện chuyển ngạch từ Thư ký viên sang Thẩm tra viên

  - Việc chuyển ngạch từ Thư ký viên sang Thẩm tra viên được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác để phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

  - Đã làm Thư ký viên từ 5 năm (60 tháng) trở lên.

  - Có chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ Thẩm tra viên.

  - Trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức quyết định chuyển ngạch công chức.

  - Khi chuyển ngạch từ Thư ký viên sang Thẩm tra viên không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.

  Tiêu chuẩn chung về phẩm chất

  1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Tòa án nhân dân; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và quy định của Tòa án nhân dân.

  3. Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; chấp hành quy chế ứng xử của công chức Tòa án nhân dân, lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp và phục vụ nhân dân.

  4. Có phẩm chất, đạo đức, lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khác;

  5. Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

   

  Tiêu chuẩn chuyên môn,

  nghiệp vụ

  Tiêu chuẩn trình độ đào tạo,

  bồi dưỡng

  Ngạch Thư ký viên cao cấp

  - Nắm vững và am hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển của TAND;

  - Nắm vững và am hiểu hệ thống các quy định của pháp luật về nội dung, quy trình tố tụng, hành chính tư pháp, các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của TAND;

  - Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các quy trình nghiệp vụ Thư ký Tòa án, quy trình tiến hành các hoạt động tố tụng, các hoạt động hành chính tư pháp gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án nhân dân để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  - Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác nghiệp vụ chuyên môn được giao;

  - Có năng lực trong công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về Nghiệp vụ Thư ký Tòa án;

  - Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  - Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao trong hệ thống TAND hoặc địa phương.

  - Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ luật trở lên;

  - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

   

  Ngạch Thư ký viên chính

  - Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  - Chủ trì xây dựng các đề án, đề tài, chương trình công tác liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành;

  - Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý;

  - Có năng lực tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao trong hệ thống Tòa án nhân dân hoặc địa phương.

  - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

  - Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

   

  Ngạch Thư ký viên

  - Nắm vững các quy định của pháp luật về nội dung và tố tụng, về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  - Hiểu rõ các mục tiêu, hệ thống các nguyên tắc cơ bản của nghiệp vụ Thư ký Tòa án; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  - Nắm rõ quy trình nghiệp vụ, có kiến thức am hiểu về xu thế phát triển của lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

  - Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

  - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

   

  Ngạch Thẩm tra viên cao cấp

  - Nắm vững và am hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; hệ thống chính trị; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển của TAND;

  - Nắm vững và am hiểu hệ thống các quy định của pháp luật về nội dung, quy trình tố tụng, hành chính tư pháp và các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;

  - Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các quy trình nghiệp vụ thẩm tra viên gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Tòa án nhân dân để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  - Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng các đề án, đề tài, văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, giúp Chánh án TANDTC trong công tác quản lý các TAND về tổ chức;

  - Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác nghiệp vụ chuyên môn được giao;

  - Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án nhân dân;

  - Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao trong hệ thống TAND hoặc địa phương.

  - Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ luật trở lên;

  - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư  03/2014/TT-BTTTT

   

  Ngạch Thẩm tra viên chính

  - Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  - Chủ trì hoặc tham gia, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, đề tài, chương trình công tác liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được giao; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành;

  - Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng các đề án, đề tài, văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân;

  - Thành thạo các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác nghiệp vụ chuyên môn được giao;

  - Có năng lực tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo sự phân công của Chánh án Tòa án;

  - Có năng lực tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao trong hệ thống Tòa án nhân dân hoặc địa phương.

  - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

  - Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư  03/2014/TT-BTTTT.

   

  Ngạch Thẩm tra viên

   

  - Nắm vững các quy định của pháp luật về nội dung và tố tụng, về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

  - Hiểu rõ các mục tiêu, hệ thống các nguyên tắc cơ bản của nghiệp vụ thẩm tra viên; nắm rõ quy trình nghiệp vụ, có kiến thức am hiểu về xu thế phát triển của lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;

  - Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

  - Có năng lực thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh án Tòa án trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Tòa án.

  - Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên;

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT;

  - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư  03/2014/TT-BTTTT.

   

  Xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, điều kiện thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án file đính kèm.

   
  11483 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  trang_u (29/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận