Điểm mới về ĐẠI DIỆN theo Bộ Luật dân sự 2015

Chủ đề   RSS   
 • #492348 22/05/2018

  thaiman

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Điểm mới về ĐẠI DIỆN theo Bộ Luật dân sự 2015

  Bộ luật dân sự 2015 ra đời với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung, làm mới. Vấn đề đại diện theo BLDS 2015 cũng có những điểm mới, khác biệt so với quy định trong BLDS 2005

   

  Đại diện trong BLDS 2015

  So sánh đối chiếu với đại diện trong BLDS 2005

  Chủ thể quan hệ đại diện

  Cá nhân, pháp nhân (Khoản 2 Điều 134 Bộ Luật dân sự 2015)

  Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác (Khoản 2 Điều 139, Bộ Luật dân sự 2005)

  BLDS 2005 có “chủ thể khác” bởi lẽ BLDS 2005 còn có hộ gia đình tổ hợp tác. BLDS 2015 không ghi nhận tổ hợp tác và hộ gia đình với tư cách chủ thể nữa.

  Pháp nhân đại diên

  Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. (Điều 134

  + Pháp nhân có thể đại diện cho cá nhân và pháp nhân khác

  Đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện

  Người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 143 của Bộ luật này.

  + Không thừa nhận khả năng đại diện của pháp nhân

  (Điều 139)

  Số người đại diện

  Một người hay nhiều người cùng đại diện

  Một người (Điều 139, BLDS 2005

  Năng lực của người đại diên

  Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. (Khoản 3 Điều 134)

  Người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 143 (khoản 5 Điều 139)

  Phân loại đại diện

  Phân loại dựa vào cả căn cứ xác lập quyền và chủ thể đại diện

  + Đại diên theo pháp luật của cá nhân

  + Đại diện theo pháp luật của pháp nhân

  + Đại diện theo ủy quyền

  Phân loại dựa vào tiêu chí căn cứ xác lập quyền (Theo pháp luật hay theo ủy quyền)

  + Đại diện theo pháp luật

  + Đại diện theo ủy quyền

  Hình thức ủy quyền

  Bỏ qua quy định về hình thức (vì nếu có quy định buộc ủy quyền theo một hình thức nhất định thì các quy định chung về giao dịch dân sự đã buộc phải tuân thủ)

   Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

  (khoản 2 Điều 142)

  Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện

  Điều 139 Bộ luật dân sự 2015 (mới ở khoản 2)

   Người được đại diện có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập

  (khoản 4 điều 139)

  Thời hạn đại diện và phạm vi đại diện

  Điều 140 BLDS 2015 Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật

  Đại diện theo ủy quyền cũng như đại diện theo pháp luật

  Quy định thời hạn 1 năm chỉ đối với đại diện theo ủy quyền

  Không có quyền đại diện

  Không nhập hai trường hợp trong cùng một điêu luật

  + Không có quyền đại diện: Điều 142

  BLDS 2015 đã sửa từ “đồng ý” thành cụm từ “công nhận giao dịch” và bổ sung thêm hai trường hợp

   

   

  + Không có quyền đại diện

  .Điều 142 BLDS 2005

  Vượt quá phạm vi đại diện

  + Vượt quá phạm vi đại diện: Điều 143

  Quy định thêm trường hợp:  Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện.

   

  + Vượt quá phạm vi đại diện

  Chỉ quy định hai trường hợp ngoại lệ để công nhận phần vượt quá phạm vi đại diện

   

   
  6800 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận