Đến tuổi nghỉ hưu có được tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty không?

Chủ đề   RSS   
 • #513771 15/02/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Đến tuổi nghỉ hưu có được tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty không?

  Tôi hiện đang làm việc trong công ty cổ phần theo chế độ hợp đồng lao động. Nay đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa hết nhiệm kỳ, vậy tôi có được tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty không, khi đó hợp đồng lao động của tôi sẽ giải quyết như thế nào vì đến thời điểm đó hợp đồng lao động sẽ hết hạn?

   
  3127 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #513778   15/02/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Điểm i khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần như sau:

  "Điều 149. Hội đồng quản trị

  ...

  2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;".

  Như vậy, đối với trường hợp của anh, căn cứ theo quy định nêu trên việc anh sắp về hưu nhưng chưa hết nhiệm kỳ và muốn ký tiếp hợp đồng lao động với công ty hoàn toàn không vi phạm quy định của pháp luật, việc anh muốn ký tiếp hợp đồng lao động và tiếp tục làm hết nhiệm kỳ với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và nếu thông qua Hội đồng quản trị sẽ ký hợp đồng với anh.

   
  Báo quản trị |  
 • #513802   16/02/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14767)
  Số điểm: 102312
  Cảm ơn: 3402
  Được cảm ơn 5252 lần
  SMod

  Ngay trong đoạn trích dẫn văn bản đã ghi rõ là chủ tịch HĐQT được bầu chứ ko phải ký hợp đồng.

   
  Báo quản trị |