Đề xuất giới hạn 03 chuyên gia cao cấp tại các cơ quan

Chủ đề   RSS   
 • #450250 23/03/2017

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 457 lần


  Đề xuất giới hạn 03 chuyên gia cao cấp tại các cơ quan

  Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp.

  Theo dự thảo Nghị định, một số quy định cần lưu ý đối với chức danh “Chuyên gia cao cấp” được quy định như sau:

  1. Tiêu chuẩn đối với chuyên gia cao cấp:

  a. Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức:

  - Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân; nắm vững chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

  - Phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng và có ý thức phòng; chống tham nhũng; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

   

  b. Tiêu chuẩn về năng lực và chuyên môn:

  - Có năng lực vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật vào chuyên ngành.

  - Có năng lực tham mưu, đề xuất việc thực hiện pháp luật và hoạch định chính sách, lĩnh vực theo chủ trương, đường lối của Đảng.

  - Có tầm nhìn, khả năng dự báo và định hướng phát triển, hoạch định chính sách vĩ mô và chỉ đạo xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách của lĩnh vực chuyên ngành.

  - Có năng lực định hướng và tổ chức hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về lĩnh vực chuyên ngành.

  c. Sức khỏe phải đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ được giao.

   

  2. Quy định về số lượng

  Mỗi cơ quan Trung ương không quá 03 chuyên gia cao cấp.

   

  3. Quy định về độ tuổi làm việc

  Cả nam và nữ đều không được quá 65 tuổi.

   

  4. Quy định về xếp lương, nâng bậc lương

  a. Xếp bậc lương:

  - Xếp lương vào bậc 2, bậc 3 bảng lương chuyên gia cao cấp do Ban bí thư quyết định theo BTC TW  đối với:

  Cán bộ, công chức đã giữ chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương ở các cơ quan tương đương hoặc đã giữ chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh/TP trực thuộc TW được bố trí công tác không giữ chức vụ lãnh đạo và cơ quan TW nếu giữ chức danh chuyên gia cao cấp.

   

  - Xếp lương bậc 1 Chuyên gia cao cấp và hưởng các chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách khác theo quy định đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ:

  + Cán bộ trình độ Tiến sĩ đã giữ chức Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tục UBND tỉnh, TP trực thuộc TW được bố trí công tác, không giữ chức vụ lãnh đạo ở TW.

  + Công chức có trình độ Thạc sĩ giữ chức vụ Vụ trưởng cấp bộ hoặc tương đương.

  + Viên chức có trình độ Tiến sĩ đã giữ chức vụ Viện trưởng thuộc bộ hoặc tương đương.

  + Sĩ quan quân đội, công an có trình độ Tiến sĩ giữ chức vụ Cục trưởng và tương được thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

  + Các nhà khoa học có trình độ Tiến sĩ có giải thưởng khoa học quốc tế là người Việt Nam hoặc trở về Việt Nam.

   

  b. Nâng bậc lương:

  Chuyên gia cao cấp được nâng bậc lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

   

   

  Đây là chữ ký

   
  4601 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận