ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL)

Chủ đề   RSS   
 • #508560 27/11/2018

  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL)

  CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VÀ VỊ TRÍ

  1. KHÁI NIỆM TỘI PHẠM HỌC VIỆT NAM

  Tội phạm học (TPH) là ngành khoa học xã hội – pháp lý nghiên cứu về tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện tình hình phạm tội, nhân thân người phạm tội và các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

  2. KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NC

  2.1 Phương pháp luận:

  - Là hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, phạm trù nhận thức cho phép chủ thể nghiên cứu tiếp cận, lý giải, đánh giá về những vấn đề mà TPH nghiên cứu.

  - TPH Việt Nam sử dụng hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận.

  -  Chủ nghĩa duy vật biện chứng:

  + THTP tồn tại khách quan và có liên hệ, tác động qua lại với các hiện tượng XH khác (dựa vào nguyên lý mối liên hệ phổ biến)

  + THTP không bất biến, sự vận động, thay đổi của nó là quy luật khách quan (dựa vào nguyên lý về sự phát triển)

  + Mối quan hệ biện chứng giữa: THTP- loại TP- TP cụ thể; bản chất và cách thức biểu hiện của THTP; THTP với những hiện tượng làm phát sinh ra nó.(cặp phạm trù cái chung và cái riêng; cái đơn nhất…)

  -          Chủ nghĩa duy vật lịch sử:

  + THTP xuất hiện, thay đổi, tiêu vong gắn với hoàn cảnh, sự kiện LS cụ thể

  + Nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn lợi ích trong Xh có giai cấp

  + THTP phản ánh điều kiện vật chất XH tương ứng với một hệ tư tưởng chính trị, pháp lí

  -          Các phương pháp nghiên cứu của TPH:

  -          Phương pháp nghiên cứu của TPH Việt Nam là hệ thống cách thức, biện pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng để thu thập, phân tích và xử lí thông tin về những vấn đề cần nghiên cứu.

  2..1Phương pháp thống kê hình sự:

  -          Là phương pháp thu thập thông tin TP bằng kỹ thuật và quy định về thống kê.

  -          Trong chuyên môn TPH đối tượng thống kê chủ yếu là TP, người phạm tội, thiệt hại…(gọi chung là thống kê hình sự).

  -          Adophe Quetelet- Andre Michen Guerry => tiên phong dùng phương pháp này => sự phụ thuộc giữa con số thống kê TP với với các nhân tố tự nhiên và xã hội => xã hội chứ không phải quyết định cá nhân của người phạm tội là nguyên nhân của hành vi PT.

  2..2Phương pháp nghiên cứu chọn lọc:

  -          Khái niệm:Là phương pháp nghiên cứu toàn bộ hiện tượng thông qua một bộ phận điển hình của nó. Đối tượng nghiên cứu rộng lớn và không phải luôn được thống kê.

  -          Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian, công sức. Phản ánh gần đúng sự thật.

  -          Nhược điểm: Khả năng sai số cao nếu mẫu nghiên cứu với con số nhỏ và tính điển hình thấp.

  2..3Các phương pháp nghiên cứu xã hội học:

  -          Phương pháp phiếu điều tra

  -          Phương pháp phỏng vấn

  -          Phương pháp quan sát

  -          Phương pháp thực nghiệm

  -          Phương pháp chuyên gia

  -          Phương pháp so sánh các nguồn tài liệu

  3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  -          Chức năng

  -          Mô tả: sáng tỏ đặc điểm lượng- chất của THTP

  -          Giải thích: sáng tỏ quy luật hình thành, thay đổi, phát triển của THTP, quy luật hình thành và vai trò của đặc điểm nhân thân NPT

  -          Dự báo và phòng ngừa: xu hướng THTP tương lai => định hướng công tác phòng ngừa

  -          Nhiệm vụ của TPH Việt Nam hiện nay:

  -          Thu thập đầy đủ thông tin về THTP đã xảy ra

  -          Nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện THTP trong bối cảnh phát triển KTTT ở Việt nam

  -          Dự báo và lập kế hoạch phòng chống TP nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống TP phù hợp thực tiễn

  -          Nghiên cứu và đề xuất biện pháp giảm tỉ trọng loại tội đang phổ biến và nguy hiểm cao

  -          Kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và PLHS từ việc nghiên cứu TPH

   

   
  42809 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranbabinh.law vì bài viết hữu ích
  Xuan_Lanh (10/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508561   27/11/2018

  tranbabinh.law
  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL) 2

  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
  1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
  1.1 Khái niệm
  Tình hình tội phạm là hiện tượng xã hội trái pháp luật hình sự, mang tính giai cấp, luôn thay đổi theo quá trình lịch sử, được thể hiện bằng tổng thể thống nhất các tội phạm xảy ra trong một không gian, thời gian xác định.
  1.2 Đặc điểm
  a) Tính xã hội:
  Nguồn gốc: THTP do con người trong XH tạo ra dưới sự tác động của những điều kiện XH nhất định.
  Nội dung:
  Gây ra những thiệt hại to lớn cho tất cả các QHXH. => sự chống đối xã hội, xu hướng xâm phạm các giá trị xã hội (tự do, bình đẳng…)
  THTP trong từng thời kì phản ánh rõ nét thực trạng XH của thời kì đó.
  Sự thay đổi và mất đi của tính xã hội của THTP: không phải là hiện tượng bất biến ổn định mà thay đổi, mất đi cùng với sự thay đổi của XH. (tội lạm sát gia súc)
  Ý nghĩa: 
  Đặt THTP  trong mối quan hệ với các điều kiện XH.
  Hoạt động đấu tranh phòng chống tp => chú trọng biện pháp xã hội.
  b) Tính trái pháp luật hình sự:
         Nguồn gốc:Tính trái PLHS của thtp xuất phát từ tính trái pháp luật HS của tội phạm cụ thể.
  Nội dung:
  Trong tình hình tội phạm chỉ tồn tại những hành vi mà Luật hình sự quy định là tội phạm.
  Sự mở rộng hay thu hẹp phạm vi điều chỉnh của PLHS => sự thay đổi của THTP.
  TPH vay mượn hệ thống khái niệm, phạm trù của BLHS: tuổi chịu TNHS, yếu tố lỗi, tái phạm, tính nguy hiểm…
  Ý nghĩa: 
  Phân biệt với các hiện tượng XH khác
  Khi so sánh THTP phải đặt trong mối quan hệ với PLHS và phải có sự tương đồng.
  Sự hiện diện của PLHS cùng với hệ thống các biện pháp TNHS có tác dụng PNTP.(chỉnh sửa BLHS cho chặt chẽ hơn)
  c) Tính giai cấp:
  Nguồn gốc:
  Xã hội nguyên thủy chưa có giai cấp nên chưa có tội phạm
  trong XH nguyên thủy không biết giết người, không biết cướp giật?
         Nội dung:
  Ý chí của giai cấp thống trị trong việc xây dựng pháp luật hình sự và quy định hình phạt. 
  Tình hình tội phạm xâm phạm vào các lợi ích của các quan hệ xã hội được giai cấp thống trị thừa nhận và bảo vệ
  =>  một hành vi bị giai cấp này coi là tội phạm nhưng giai cấp khác có thể không coi là tội phạm.
  Mức độ cấm, mức độ trừng phạt do ý chí giai cấp thống trị. 
  Sự thay đổi và mất đi:
  THTP có thể thay đổi nếu tương quan giữa các lực lượng, giai cấp trong xã hội thay đổi (thay đổi giai cấp, thay đổi quan điểm).
  VD: cướp tóc, dùng facebook bôi nhọ người khác
  THTP sẽ bị loại trừ nếu xã hội không còn phân chia giai cấp và xung đột giai cấp.
  Ý nghĩa việc nghiên cứu tính giai cấp
  Xác định nguồn gốc sâu xa của tình hình tội phạm.
  Mâu thuẫn giai cấp càng cao thì thtp càng gia tăng, phát triển.(so sánh)
  Loại trừ nguyên nhân sâu xa của tình hình tội phạm.
  d) Tình hình tội phạm là một hiện tượng luôn thay đổi theo quá trình lịch sử:
  - THTP là sản phẩm của xã hội trong từng giai đoạn, từng thời kì lịch sử.
  - Nội dung thay đổi: lượng, chất.
  - Lượng: Số lượng hành vi bị coi là tội phạm
  - Chất: Tính chống đối=> Tình hình tội phạm luôn có sự thay đổi từ thô sơ đến hiện đại. (công cụ, phương tiện, thủ đoạn=> thiệt hại)
  Nguyên nhân thay đổi, phụ thuộc:
  - THTP thay đổi phụ thuộc vào sự thay thế các hình thái KTXH trong lịch sử.
  - Sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, về cơ cấu xã hội…trong cùng 1 hình thái KTXH cũng dẫn đến sự thay đổi của thtp trong những giai đoạn lịch sử nhất định.
  - Sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.
  - VD: tội đánh bạc, mua dâm trẻ vị thành niên => sản phẩm của XH sung túc kinh tế; tội phạm có yếu tố nước ngoài=> hệ quả của việc mở cửa, hội nhập.
  Ý nghĩa:
  Đặt THTP trong những điều kiện lịch sử nhất định nhằm hiểu được bản chất, tính nguy hiểm của THTP (cũng phản ánh xu hướng, quy luật của THTP).
  Các kế hoạch phòng ngừa tội phạm trong tương lai phải được xây dựng phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh lịch sử.
  e) Tình hình tội phạm là hiện tượng tiêu cực và nguy hiểm cao trong xã hội:
  - Tính tiêu cực: có xu hướng chống lại lợi ích chung, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Nó cản trở sự phát triển xã hội
  - Tính nguy hiểm cao: gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội ở mức độ đáng kể. (thuộc tính của TP cụ thể => THTP nguy hiểm cao)
  f) Tình hình tội phạm là hiện tượng tồn tại trong một không gian, thời gian nhất định:
  - Tình hình tội phạm được xác định trong địa bàn, lĩnh vực mà tình hình tội phạm tồn tại và nó mang các đặc điểm riêng gắn với địa bàn đó.
  - Tình hình tội phạm cũng mang đặc điểm thuộc tính riêng của thời gian làm phát sinh tội phạm. 
  Ý nghĩa của thuộc tính không gian- thời gian
  THTP được cụ thể, không còn chung chung
  Đặc tính không gian và thời gian và mối liên hệ không tách rời giữa chúng 
  Kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm 
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranbabinh.law vì bài viết hữu ích
  Xuan_Lanh (10/07/2020)
 • #508565   27/11/2018

  tranbabinh.law
  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL) 3

  2. THÔNG SỐ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
  a) Thực trạng của tình hình tội phạm:
  Khái niệm: là tổng số tội phạm hay tổng số vụ phạm tội và tổng số người phạm tội trong một không gian thời gian xác định.
  Phương pháp nghiên cứu: dùng con số tuyệt đối và dùng con số tương đối (phương pháp hệ số)
  Phương pháp dùng con số tuyệt đối: phần hiện + phần ẩn = THTP
  b) Cơ cấu của THTP:
  - Thành phần là các yếu tố cấu thành nên THTP (bao nhiêu loại TP)
  - Tỷ trọng là tỉ lệ % giữa các loại tội phạm trên tổng số
  - Sự tương quan: loại tội này gấp loại tội kia bao nhiêu lần 
  Ý nghĩa :
  Đánh giá mức độ, tính chất nguy hiểm của tình hình tội phạm=> tập trung những TP chiếm tỉ trọng cao
  Đánh giá hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm=> những tội phạm đặc biệt nguy hiểm có giảm không
  c) Động thái của THTP:
  - Động thái của tình hình tội phạm là sự thay đổi về thực trạng và cơ cấu của tình hình tội phạm tại một không gian, thời gian xác định. Sự thay đổi này được xác định bằng tỷ lệ tăng, giảm thực trạng, cơ cấu tình hình tội phạm so với điểm thời gian được lựa chọn làm mốc (xác định là 100%).
  - Nguyên nhân sự thay đổi của thực trạng và cơ cấu:
  Sự thay đổi của XH( quan hệ XH, kinh tế, chính trị, văn hóa…)
  Sự thay đổi của pháp luật để phù hợp với thực tế XH và thực tế đấu tranh phòng chống TP
  Ý nghĩa:
  - Là cơ sở cho việc dự báo tình hình tội phạm (nắm được quy luật tăng giảm của THTP)
  - Có ý nghĩa trong định hướng công tác phòng chống tội phạm
  - Đánh giá hiệu quả phòng ngừa tội phạm thông qua việc  tăng giảm số TP, số người phạm tội, tỉ lệ các TP phổ biến nghiêm trọng.
  d) Thiệt hại của tình hình tội phạm
  - Thiệt hại thể chất
  - Thiệt hại tinh thần
  - thiệt hại vật chất 
  Ý nghĩa chỉ số về thiệt hại:
  Phản ánh tình hình tội phạm về mức độ nguy hiểm, tính nghiêm trọng của tình hình tội phạm trên thực tế.
  Là một căn cứ trong việc hoạch định kế hoạch phòng chống tội phạm và đánh giá hiệu quả của hoạt động phòng ngừa tội phạm.
   
   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tranbabinh.law vì bài viết hữu ích
  janet210 (22/06/2020) Xuan_Lanh (10/07/2020) Văn Sỹ (19/07/2020)
 • #508568   27/11/2018

  tranbabinh.law
  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL) 4

  CHƯƠNG IV: NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
  I. KHÁI NIỆM NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
  1.1 Khái niệm
  Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là tổng hợp những hiện tượng quá trình xã hội xác định tình hình tội phạm là hậu quả của chúng, đó là toàn bộ những hiện tượng, quá trình xã hội có khả năng làm phát sinh, tồn tại tình hình tội phạm.
  1.2 Đặc điểm:
  Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng và quá trình xã hội
  Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng mang tính tiêu cực
  Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm là những hiện tượng phổ biến và tồn tại ổn định tương đối
   
  II. PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
  2.1 Căn cứ vào phạm vi, mức độ tác động của nguyên nhân và điều kiện
  - Xem xét các nhân tố làm phát sinh tình hình tội phạm theo "bề rộng" và theo "chiều sâu” của sự tác động.
  - Không phải mọi nhân tố làm phát sinh tội phạm đều xuất hiện ở cùng 1 nơi, cùng 1 thời điểm, cùng có tầm ảnh hưởng giống nhau.
  Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm chung
  Những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường
  Mặt trái của chính sách đối ngoại đa phương và hội nhập
  Phân hóa giàu nghèo
  Sự chống đối của các thế lực phản động trong và ngoài nước
  Nguyên nhân và điều kiện của loại tội phạm
  Tồn tại trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động cơ bản đến từng nhóm quan hệ xã hội, nhóm người mang tính đặc thù=> loại TP
  Nguyên nhân và điều kiện tội phạm cụ thể
  Đây là nhóm nguyên nhân và điều kiện thuộc về từng cá nhân người phạm tội. Và tình huống, hoàn cảnh đặc thù
  Nhóm nguyên nhân điều kiện này chỉ có khả năng làm phát sinh một tội phạm cụ thể
  2.2 Căn cứ vào nội dung, tính chất tác động của nguyên nhân và điều kiện
  - Kinh tế - xã hội
  - Chính trị xã hội
  - Tâm lí - văn hóa xã hội
  - Tổ chức, quản lí xã hội
  - Pháp luật và công tác phòng chống tội phạm
  2.3 Căn cứ vào nguồn gốc hình thành của nguyên nhân và điều kiện:
  - Nguyên nhân và điều kiện khách quan: những tác động đến từ các xu thế và những quá trình mang tính quốc tế.
  - Nguyên nhân và điều kiện chủ quan: phát sinh từ những sai lầm, khuyết điểm của các chủ thể trong các hoạt động quản lí nhà nước, quản lí xã hội, quản lí con người, trong hoạt động ban hành và thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, trong hoạt động phòng, chống tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam
   
   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tranbabinh.law vì bài viết hữu ích
  Xuan_Lanh (10/07/2020) NNgocAnh223 (14/12/2019) Văn Sỹ (19/07/2020)
 • #508569   27/11/2018

  tranbabinh.law
  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL) 5

  CHƯƠNG V: NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI PHẠM CỤ THỂ
  1. CƠ CHẾ TÂM LÝ XÃ HỘI CỦA HÀNH VI PHẠM TỘI
  - Tội phạm cụ thể ở góc độ nghiên cứu của TPH được hiểu là một tội phạm riêng biệt, có trên thực tế mà theo luật HS bị coi là TP. Việc nhận thức ở mức độ TP cụ thể là để phân biệt với THTP (và loại TP).
  - Cơ chế tâm lí xã hội của hành vi phạm tội là mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau giữa những đặc điểm cá nhân của người phạm tội và những tình huống, hoàn cảnh khách quan bên ngoài hình thành động cơ phạm tội và thực hiện tội phạm.
  Quá trình hình thành động cơ:
  - Hệ thống nhu cầu, định hướng giá trị, lợi ích, mục đích, kế hoạch. 
  - Thường diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối ổn định và lâu dài.
  - Có sự tương tác của các đặc điểm cá nhân thuộc về người phạm tội với những tình huống, hoàn cảnh thuận lợi đến từ môi trường khách quan bên ngoài => động lực thôi thúc.
  - Thông qua sự “kiểm soát” của  ý thức cá nhân ở những mức độ khác nhau. 
  - Tiềm ẩn bên trong
  Khâu kế hoạch hóa việc thực hiện tội phạm
  Chủ thể sẽ xác định mục đích của hành vi, cách thức, phương tiện, thủ đoạn, địa điểm, thời gian thực hiện tội phạm.
  Bộc lộ.
  Khâu thứ hai của cơ chế tương ứng với giai đoạn chuẩn bị phạm tội được quy định trong luật hình sự (Điều 14 Bộ luật hình sự 2015).
  Đôi khi diễn ra rất nhanh.
  Khâu trực tiếp thực hiện HVPT
  - Chủ thể trực tiếp thực hiện những hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm và nó  gây ra (hoặc đe dọa gây ra) những thiệt hại nhất định. 
  - Mức độ biểu hiện hành vi ra bên ngoài là đầy đủ và trọn vẹn nhất
  Ba khâu này trong cơ chế tâm lí xã hội của hành vi phạm tội luôn diễn ra theo một trình tự nhất định.
  Phân loại:
  - Căn cứ mức độ hoàn thành của cơ chế
  Được bộc lộ đầy đủ
  Được bộc lộ không đầy đủ
  - Căn cứ  vào nguồn gốc hình thành
  Cơ chế tâm lí xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ sự biến dạng của hệ thống nhu cầu và lợi ích của cá nhân (nhu cầu lệch chuẩn).
  Cơ chế tâm lí xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ những mâu thuẫn giữa nhu cầu, lợi ích với khả năng của bản thân cá nhân.
  Cơ chế tâm lí xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ sự biến dạng của một số quan điểm, quan niệm về đạo đức, về pháp luật và định hướng giá trị của cá nhân.
  Cơ chế tâm lí xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ những khiếm khuyết và sai sót trong việc đề ra và thực hiện một số quyết định của bản thân cá nhân. Có thể xem đó là nhận thức ban đầu (hình thành động cơ)và kết quả thực hiện hành vi là thiếu thống nhất
   
   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn tranbabinh.law vì bài viết hữu ích
  caotrang09121997@gmail.com (08/12/2019) Xuan_Lanh (10/07/2020) Văn Sỹ (19/07/2020)
 • #508571   27/11/2018

  tranbabinh.law
  tranbabinh.law
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2018
  Tổng số bài viết (107)
  Số điểm: 633
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 23 lần


  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỘI PHẠM HỌC (UL) 6

  NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI PHẠM CỤ THỂ
  Khái niệm
  - Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể là những đặc điểm cá nhân của người phạm tội và những tình huống, hoàn cảnh khách quan bên ngoài, trong sự tác động lẫn nhau dẫn đến việc thực hiện một tội phạm cụ thể.
  Đặc điểm đặc trưng của nguyên nhân và điều kiện
  - Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể được thể hiện dưới dạng các tình huống, hoàn cảnh khách quan cá biệt, đơn nhất. 
  - Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể luôn là một thể thống nhất của các nhân tố khách quan và chủ quan. 
  Nguyên nhân và điều kiện từ phía ngưòi phạm tội
  - Đặc điểm sinh học: Giới tính, độ tuổi
  - Đặc điểm xã hội: Học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình…
  - Đặc điểm tâm lí tiêu cực: Nhu cầu, hệ thống giá trị, quan điểm sống, sở thích => nguyên nhân
  Các tình huống, hoàn cảnh phạm tội cụ thể
  - KN: tổng hợp đặc điểm, dấu hiệu, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể tạo sự thuận lợi cho việc thực hiện TP
  - Về nội dung:
  - Các yếu tố về không gian, thời gian, tình huống. 
  - Tình huống có thể gắn liền với đặc điểm đối tượng của hành vi phạm tội,  điều kiện bảo vệ đối tượng của hành vi và của nạn nhân.
  - Mặt chủ quan của người phạm tội khi nhận định và đánh giá tình huống.
  Phân loại
  - Căn cứ vào thời gian tồn tại của tình huống:
  Tình huống tồn tại nhất thời, một lần
  Tình huống tồn tại trong một thời gian tương đối dài.
  Tình huống tồn tại kéo dài, mang tính lặp lại
  - Căn cứ vào mức độ tác động của tình huống
  Tình huống khiêu khích phạm tội
  Tình huống hỗ trợ phạm tội
   
  - Căn cứ vào nguồn gốc hình thành của tình huống
  Tình huống do người phạm tội tạo ra:
  Tình huống do người phạm tội tạo ra để liền sau đó thực hiện một hành vi phạm tội.
  Tình huống do người phạm tội tạo ra nhưng trước đó chưa có ý định phạm tội. 
  Tình huống phát sinh do các lực lượng tự nhiên, tự phát, do hoàn cảnh ngẫu nhiên.
  - Tình huống do nạn nhân tạo ra:
  Khía cạnh nạn nhân chính là một dạng tình huống cụ thể, tình huống do nạn nhân tạo ra.
  Khía cạnh nạn nhân của tội phạm là những yếu tố (đặc điểm và hành vi) thuộc về nạn nhân của tội phạm.
   
   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn tranbabinh.law vì bài viết hữu ích
  caotrang09121997@gmail.com (08/12/2019) Xuan_Lanh (10/07/2020) thaovancute (15/12/2020) ThilanThilan (30/10/2019)