Đại hội Hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #458954 27/06/2017

  loitk

  Sơ sinh


  Tham gia:08/05/2017
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Đại hội Hợp tác xã

  Hợp tác xã hết nhiệm kỳ, như g Hội đồng quản trị không làm hồ sơ để tổ chức Đại hội thì sẽ xử lý như thế nào?

   
  1410 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #461201   15/07/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 57 lần


  Trong trường hợp này ban thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Hợp tác xã
  2012. Theo đó, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc thành viên đại diện của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên cũng có quyền triệu tập đại hội thành viên hợp tác xã, cụ thể quy định:
   
  "Điều 31. Triệu tập đại hội thành viên
   
  1. Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu tập.
   
  Đại hội thành viên bất thường do hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc thành viên đại diện của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.
   
  2. Hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường trong những trường hợp sau đây:
   
  a) Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị;
   
  b) Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập;
   
  c) Theo đề nghị của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
   
  d) Theo đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên.
   
  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên bất thường.
   
  3. Trường hợp quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thành viên bất thường hoặc quá 03 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà hội đồng quản trị không triệu tập đại hội thường niên thì ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có quyền triệu tập đại hội thành viên.
   
  4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên có
  quyền triệu tập mà không triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền triệu tập đại hội."
   
  Báo quản trị |