Công văn số 34439/CT-HTr ngày 5/6/2015 về việc sử dụng hóa đơn tự in

Chủ đề   RSS   
 • #395060 04/08/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 34439/CT-HTr ngày 5/6/2015 về việc sử dụng hóa đơn tự in

  [ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN TỰ IN - KHÔNG PHẢN HỒI, PHÚC ĐÁP ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC CHẤP THUẬN]
   
   
  ► Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
   
  2. Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6 như sau:
  “- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
   
  ☀ ☀ ☀  Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.” ☀ ☀ ☀ 
  ....................................
  ....................................
  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty của Độc giả Nguyễn Thị Nga nhận thấy đáp ứng đủ điều kiện tạo hóa đơn tự in thi cần có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu sổ 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
   
  Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cùa doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đom tự in cùa doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trường cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.
   
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời độc giả theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./. 
   
   
   
  3789 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận