Công văn số 1849/TCT-TNCN ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #384236 20/05/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 1849/TCT-TNCN ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế về hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

  Tổng cục Thuế tiếp thu kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc hồ sơ quyết toán CHỈ CẦN THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP - mẫu số 20/XN-TNCN KÈM THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG là phù hợp và thời gian tới TCT sẽ sửa đổi tại Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

  Tuy nhiên, trong thời gian chưa sửa đổi, hồ sơ quyết toán thuế TNCN của các cá nhân nhận thu nhập từ nước ngoài vẫn phải thực hiện theo đúng quy định tại điểm b.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  Nội dung đầy đủ của công văn như sau:

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 628/CT-TNCN ngày 04/02/2015 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  - Tại điểm b.2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  “b.2) Hồ sơ khai quyết toán

  b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lỷ bảo hiểm; thu nhập từ đại lý xổ số; thu nhập từ bán hàng đa cấp khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

  ……

  - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

  Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận sổ thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

  - Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

  - Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

  Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập khi kê khai quyết toán thuế TNCN như: bản chụp chứng từ số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, họp đồng lao động... gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm hoặc xác nhận về các vấn đề liên quan đến các khoản thu nhập mà đơn vị đã trả và gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN- TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính - bản xác nhận thu nhập của cả năm.

  Kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc hồ sơ quyết toán chỉ cần thư xác nhận thu nhập - mẫu số 20/XN-TNCN kèm theo Hợp đồng lao động là phù hợp. Tổng cục Thuế tiếp thu và sửa đổi tại Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. Trong thời gian chưa có sửa đổi, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn cá nhân thực hiện hồ sơ quyết toán theo quy định hiện hành.

  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  TẠ THỊ PHƯƠNG LAN

   

  Nơi nhận:
  - Như trên

  - Vụ PC (TCT);

  - Lưu: VT,TNCN

  Tập tin gốc PDF tại trang TCT theo link này đây: http://goo.gl/iSMTbr

   
  3465 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận